Оформлення прав інтелектуальної власності на об'єкти промислової власності

до нього.

Учасники господарського процесу мають право запропонувати суду питання, які потребують роз'яснення судовим експертом, а також можуть до початку проведення судової експертизи заявити експерту відвід.

Якщо ж суддя призначить експертне дослідження в процесі підготовки справи до розгляду, це або взагалі зробить неможливим дотримання прав сторін, або значно його ускладнить. До того ж суддя, перш ніж прийняти рішення про призначення експертизи, має зорієнтуватися в суті спірного питання, усвідомити в чому полягає його предмет, на чому базуються доводи сторін, а також зрозуміти межі тієї допомоги, яку він може отримати від експерта.

Відповідно до вимог Закону України “Про судову експертизу”, судово-експертну діяльність в Україні здійснюють науково-дослідні та інші установи судових експертиз Міністерства юстиції, Міністерства охорони здоров'я, а також експертні служби Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, Служби безпеки. Крім того, відповідно до вимог названого закону, судово-експертна діяльність може здійснюватись на підприємницьких засадах, на підставі ліцензії, а також громадянами. При цьому закон визначає, що Міністерство юстиції має вести Реєстр атестованих судових експертів державних і підприємницьких структур та громадян.

Отже, відповідно до чинного законодавства, проведення експертного дослідження може бути доручене досить вузькому колу осіб

Відомо, що останнім часом експертні дослідження з питань, пов'язаних з інтелектуальною власністю, проводять у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз. Слід визнати, що таке розширення сфери використання спеціальних знань державною спеціалізованою установою є напрямком перспективним і корисним, оскільки добре відомо, що цей інститут проводив експертні дослідження завжди на високому рівні.

Однак, враховуючи, що використання спеціальних знань у галузі промислової власності є відносно новим напрямком діяльності інституту, до вирішення питання про призначення експертизи хотілося б мати більш чітку уяву про осіб, які входять до штату експертної установи або залучаються до участі у проведенні експертиз; який вони мають досвід практичної роботи та за яким фахом; чи виконували вони раніше обов'язки експертів; чи проходили атестацію та чи включені до Реєстру судових експертів.

Зазначена інформація є корисною для суду за будь-яких умов, тим більше, що він обов'язково має звернути свою увагу на ці питання, оцінюючи висновки експерта як один із доказів у справі.

Визначаючи коло питань, суд має уникати постановки питань правового характеру, тобто тих, на які він повинен відповісти сам.

Наприклад, такі поняття, як умови надання правової охорони знаку для товарів і послуг, або умови надання правової охорони винаходу та його патентоздатність мають подвійний зміст. По-перше, правовий, оскільки вони тягнуть за собою відповідні правові наслідки; по-друге, суто спеціальний, оскільки для з'ясування характеру складових частин зазначених понять частіш за все потрібні спеціальні знання.

Така ситуація часто призводить до того, що суд лише дублює висновок експерта, в якому вже зазначено, що винахід або знак для товарів та послуг, відносно яких виник судовий спір, не відповідають умовам патентоздатності й умовам надання правової охорони.

Суд має сформулювати питання таким чином: чи є ознаки, які можуть вказувати на те, що заявлене до охорони позначення або не має розрізняльної здатності; або є загальновживаним як позначення товарів та послуг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні