Омоніми

значенні, а вузький чи широкий контекст не дозволяють визначити, у якому із зазначених значень вжитий цей термін.

 3. 2. Внутрішньогалузева омонімія термінів

Досить часто зустрічається й внутрішньогалузева омонімія термінів, якій характерна одна й та ж форма слова, що має різні значення в межах тієї ж самої галузі науки чи техніки.

Прикладом внутрішньогалузевої омонімії може слугувати термін vat, який лише в текстильній справі має декілька зовсім різних значень, таких як: “куб”; “ванна, барка, корито”; “група кубових фарбників”. Чи, наприклад, такий термін як housing в лише в техніці має декілька значень: “корпус”; “картер”; “гніздо”; “паз”: “статина” (Інші приклади внутрішньогалузевої омонімії термінів див. в додатку №2).

Слід також зазначити, що один і той самий термін може водночас виступати як терміном внутрішньогалузевої омонімії, так і терміном міжгалузевої омонімії. Візьмемо для прикладу термін starter. У спортивній термінології він означає “учасник (змагання)”, а в сільському господарстві – “добрива, що вносяться при посіві”. Це є приклад міжгалузевої омонімії, так як існують абсолютно різні значення в різних галузях. Але якщо цей же термін розглянути в межах однієї галузі, виявляється, що окрім значення “добрива, що вносяться при посіві” у сільському господарстві існує й інша дефініція на позначення даного терміну, тобто “корм для молодняка”.

 3. 3. Омонімія термінів-абревіатур та скорочень

Омонімія існує також у випадку термінів-абревіатур та скорочень.

Оскільки абревіатури та скорочення складаються з невеликої кількості літер, то  існує ймовірність співпадіння їхніх форм у різних галузях науки та техніки

Наприклад, англійський термін-абревіатура ОР у технічній терміносистемі позначає “зовнішню приладову дошку”, у видавничій справі – “розпродаж видання”, у термінології поштового зв'язку – “наддрук на лицевому боці марки, що змінюєїї вартість”, а у метеорології - це “умовна позначка снігової “крупи”. Абревіатура O. R. у військовій термінології позначає “канцелярію підрозділу, організований резерв або ж рядовий та сержантський склад”, у метрології – “зовнішній радіус”, у страховій справі – “ризик власника майна або вантажу”, а в електротехніці – “максимальне релє”, у медицині “операційна.

Icнyє як мiжгалузева омонiмiя абревiатур та скорочень, що описана вище, так i внутрiшньогалузева омонiмiя, коли один i той же набiр лiтер позначае зовсiм рiзнi поняття. Наприклад, у вiйськовi й справi абревiатура FA позначає “польову армiю; польову артилерiю; надбавку на утримання сiм'i та повiтряну пригоду”. OPT у граматиці означає “оптатив”, у юриспроденції – “оптиція”, у фізиці – “оптика”. (Інші приклади міжгалузевої та внутрішньогалузевої омонімії термінів-абревіатур та скорочень див. в додатку №3).

РОЗДІЛ 4. Переклад термінів

 Перекладач повинен мати все це на увазі при перекладі термінів та орієнтуватися на тематику тексту з тим, щоб уникнути неправильного вибору варіанту перекладу омонімічного терміну.

4. 1. Переклад термінів з точки зору теорії

Говорячи про переклад термінів з точки зору теорії, можна наголошувати на тому, що термін – однозначний; термін не має конотативних значень; він позбавлений синонімів; незалежно від тексту термін перекладається терміном – повним та абсолютним еквівалентом, і тому згідно одноголосній думці багатьох спеціалістів, відноситься до числа одиниць, які не ускладнюють роботу перекладача. . . Чому ж тоді іноді буває досить складно знайти вірне значення тому чи іншому терміну в тій чи іншій галузі науки чи техніки?

1 2 3 4 5 6 7 8