Операції з давальницькою сировиною на митній території України

Ефективна взаємодія економіки України зі світовим господарством можлива лише за умови створення у країні високорозвинутого експортного комплексу, структурні та функціональні характеристики якого мають визначатися у контексті основних тенденцій розвитку сучасного міжнародного бізнесу, стратегічних ресурсів розвитку країни та її національних інтересів.  Насамперед, необхідно надати поняття суб’єктiв операцiй з давальницькою сировиною, а саме:

- замовник – це суб’єкт господарської операцiї, який безпосередньо надає давальницьку сировину.

 - виконавець – є не менш важливим суб’єктом операцiй з давальницькою сировино, який здiйснює переробку, обробку, збагачення чи використання давальницької сировини.

- готова продукцiя – являє собою продукцiю (товар), вироблений з використанням давальницької сировини (крiм тiєї частини, що використовується для проведення розрахункiв за її переробку) i визначена як кiнцева у контрактi мiж замовником iвиконавцем.

 Під готовою продукцією розуміють продукцію або товар, який вироблений з використанням давальницької сировини. Операції здійснюються у режимах «Переробка на митній території» та «Переробка за межами митної території».

 Пiдставою для митного оформлення давальницької сировини, що ввозиться на митну територiю України, є подання українським виконавцем органовi митного контролю копiї зазначеного векселя, авiзованого (взятого на облiк) державною податковою iнспекцiєю за мiсцезнаходженням виконавця.

В свою чергу, пiдставою для митного оформлення готової продукцiї, що вироблена з використанням давальницької сировини, ввезеної на митну територiю України, i вивозиться з цiєї територiї, є подання українським виконавцем органовi митного контролю копiї векселя та копiї ввiзної вантажної митної декларацiї

Перiод здiйснення операцiй з давальницькою сировиною, закупленою iноземним замовником за iноземну валюту на митнiй територiї України у суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, становить 90 днiв. Продовження цього строку та вивезення готової продукцiї здiйснюються на умовах, визначених статтею 2 цього Закону.

Готова продукцiя, що вироблена з давальницької сировини, закупленої iноземним замовником на митнiй територiї України, i належить йому, при вивезеннi з митної територiї України не обкладається вивiзним (експортним) митом, iншими податками та зборами (крiм митних зборiв), якi справляються при експортi товарiв з України.

На готову продукцію, яка вироблена з використанням давальницької сировини, ввезеної на митну територію України іноземним замовником, і належить йому, не поширюється спеціальний режим експорту товарів, за винятком спеціального призначення.

У разі вивезення за межі митної території України товарів, ввезених для переробки на митній території України, чи продуктів їх переробки такі товари підлягають декларуванню митним органам з поданням окремого документа — митної декларації, в якій зазначаються кількість та вартість українських товарів, витрачених на здійснення операцій щодо переробки товарів, що ввозилися для переробки. Митне оформлення українських товарів, використаних під час переробки товарів, що походять з інших країн, здійснюється у порядку, встановленому законодавством України для митного оформлення експорту товарів українського походження.

Якщо умовами переробки на митній території України товарів, що походять з інших країн, передбачено проведення розрахунків частиною продуктів їх переробки, такі продукти мають бути оформлені як ввезені на митну територію України в режимі імпорту зі стягуванням усіх належних податків і зборів та застосуванням відповідних заходів нетарифного регулювання відповідно до законодавства.  Розрахунки за переробку, обробку, збагачення чи використання давальницької сировини можуть

1 2 3 4 5 6 7 8

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні