Організаційно-методичні аспекти активного соціально-психологічного навчання

План 

1. Принципи функціонування групи АСПН

2. Методичні вимоги, спільні для керівника й учасників АСПН

3. Методичні положення, обов'язкові для керівника групи АСПН

4. Чинники, що сприяють інтеграції групи

5. Вимоги до професійних і особистісних якостей керівника групи АСПН

Список літератури


1. Принципи функціонування групи АСПН

Групова психокорекцiя iстотно вiдрiзняуться вiд занять з академiчної психологiї не лише методичною своєрiднiстю, а й специфiчною органiзацiєю. Всi види групової корекції найбiльш єднає пiдготовча, органiзацiйна частина. В АСПН, як i в будь-якому рiзновидi тренiнгу, звичним у розмiщення членiв групи по колу. Кiмната має бути затишною, iзольованою вiд стороннiх шумiв.

Практично-навчальна робота груп дiстала найбiльш поширену назву − соцiально-психологiчний тренiнг (СПТ). Л. А. Петровська витлумачує цей термiн як своєрiдну форму впливу, спрямованого на пiдвищення психологiчної компетенцiї учасникiв спiлкування. Проте Г. О. Ковальов називає цю роботу колективом активного соцiального навчання (КАСН), а Ю М. Тмельянов - активним соцiальним навчанням.

Малу групу, в якiй запроваджуються цi методи навчання, вони називають навчально-тренiнговою групою (НТГ)

В її завдання входить забезпечення спецiального пiзнання психологiї спiлкування, яка поєднується з активним його застосуванням i розвитком можливостей прогнозувати наслiдки комунiкативних подiй.

Тренiнгова практика має кiлька рiзновидiв, зокрема вiдеотренiнг (X. Мiккiн або Балiнтовськi групи (С. Петербург, Б. А. Бараш).

Особливої уваги заслуговує тренiнг, розроблений В. А. Кан-Калiком з використанням системи К. С. Станiславського. Характерною рисою АСПН у тім, що воно не спрямоване на тренаж комунiкативних умiнь i навичок чи на психотерапiю, а є способом навчання.

Передбачаються, що керiвник АСПН чiтко зна основнi напрями, якими має реалiзуватися розвиток групи й самопiзнання кожного її учасника, вiдкриття ними важливих, але несповна усвiдомлених аспектiв своєї особистостi.

Методична органiзацiя АСПН вiдповiдає прогресивним вимогам:

¨  керiвництво даним процесом має демократичний (недирективний) характер;

¨ атмосфера взаємин у групi пройнята прагненням довiри, взаємопiдтримки, взаємоприйняття, щиростi й відкритості;

¨  самодiяльнiсть учасникiв навчання заохочується можливостями спiвпрацi, об’єктом уваги присутнiх є не лише результати певного процесу, а й його динамiка;

¨  ефективнiсть навчання досягаються не простим засвоєнням готових знань, а передбачає оволодiння процесом пiзнання нового, не усвiдомлюваного ранiше, значущого для особистостi матерiалу;

¨  вiдпрацювання (тренаж) умiнь i навичок.

Заняття в групi АСПН органiзовують з урахуванням їхньої тривалостi в належно обладнанiй аудиторiї, що сприяє налагодженню зворотного зв’язку мiж учасниками навчання. При доборi в групу учасникiв слiд дотримуватися певних принципiв:

¨  добровiльнiсть;

¨  вiдсутнiсть занадто стереотипних форм поведiнки;

¨  наявнiсть бажання самовдосконалити вмiння й набути навички спiлкування.

Перед початком занять бажано прочитати лекцiю про основнi теоретичнi моменти й особливостi функцiювання психококорекцiйної групи, а також про тi результати, яких можна досягти. Добiр має бути двостороннiм. Готовнiсть до навчання можна вважати первинним критерiєм залучення в

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні