Організація корпоративних комп'ютерних мереж. Інтранет

Один із відповідних підходів полягає у створенні віртуальної приватної мережі

(Virtual Private Network, VPN). VPN — це концепція захищеного передавання корпоративної інформації через Інтернет з використанням систем криптографічного захисту (див. підрозд. 3. 4. 3).

Інший підхід полягає в розмежуванні внутрішніх і зовнішніх мереж за допомогою брандмауера. Брандмауер[2] (firewall, «вогняна стіна») може бути маршрутизатором, персональним комп’ютером, сервером або групою серверів, призначених спеціально для захисту мережі або підмережі від зовнішніх мереж. Але насамперед, брандмауер — це підхід до безпеки, метод захисту мережі централізацією доступу до неї та контролем за ним апаратно-програмними засобами. Усі зовніш­ні з’єднання відбуваються через брандмауер, де вони аналізуються і пропускаються або блокуються.

Брандмауер також може приховувати уразливі внутрішні системи та важливу інформацію (топологія мережі, типи мережних пристроїв, ідентифікатори користувачів і т. ін. ), протоколювати вхідний і вихідний трафік, забезпечувати більш надійну автентифікацію порівняно зі стандартними додатками

Додатки FSI поділяють на три групи:

1) базові, що надаються інтранет як стандартні засоби (електронна пошта, засоби колективної роботи, телеконференції, ком­п’ютерна телефонія, зберігання і спільне використання інфор­мації, навігація та пошук, довідники); додатки, що їх розробляють незалежні виробники;

2) додатки, що розробляються спеціально для потреб конкрет­ної організації (підприємства) — бази і сховища даних, кадрові і фінансові додатки та ін.

  • Інтранет як корпоративна мережа має такі переваги: уніфікований, простий і зручний доступ до інформації. І для перегляду загальнодоступних відомостей про компанію на Web-сервері в Інтернет, і для роботи з внутрішньою інформацією на Web-сервері інтранет потрібна одна програма — Web-броузер. Останні версії популярних броузерів можуть надавати доступ не тільки до звичайних Web-сторінок, а й до баз даних, тривимірних моделей тощо. Збільшення системи не вимагає від користувача додаткової підготовки, всі переваги Web-технологій залишаються в силі;
  • полегшення географічного розширення корпоративної мережі та збільшення обсягу доступних інформаційних ресурсів за рахунок природного сполучення інтрамережі з Інтернет. Вельми важливим фактором при цьому є те, що дедалі більша частка інформації від зовнішніх джерел надходить в електронному вигляді, що полегшує її обробку та інтеграцію з внутрішніми базами;
  • кардинальні зміни внутрішніх комунікацій. Крім миттєвого доступу до повної актуальної інформації в масштабі всієї організації (підприємства) співробітники одержують можливість спілкуватись, проводити групові дискусії та колективний аналіз тощо. Усі офіційні комунікації підтримуються системою електрон­ного документообігу на базі Web-серверу, а неофіційні — засобами електронної пошти і телеконференцій;
  • ·порівняна простота проектів з упровадження інтранет, які є економічно вигідними і дають швидку віддачу, оскільки базуються на відкритих технологіях і стандартному інструментарії. Це знижує витрати як на створення та експлуатацію ІС, так і на навчання співробітників.

Література

  1. ДСТУ 2229-93. Системи оброблення інформації. Локальні обчислювальні системи. Терміни і визначення. — К. : Держстандарт України, 1993.
  2. ДСТУ 2938-94. Системи оброблення інформації. Основні поняття. Терміни і визначення. — К. : Держстандарт України, 1994
  3. ДСТУ 3043-95. Системи оброблення інформації. Телеобробка даних і комп’ютерні мережі. — К. : Держстандарт України, 1995.
  4. Матеріали сайтів http://nic. net. ua, http://www. citforum. ru/Internet/, http://ua-nic. net, http://www. hostmaster. net. ua/, http://www. gtld-mou. org/, http://www. icann. org, http://www. infocity. kiev. ua/, http://www. osp. ru/cw/, http://www. uazone. org/.
  5. Ситник В. Ф. , Козак І. А. Телекомунікації в бізнесі: Навч. -метод. посібник для самост.
1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні