Основи інформаційних систем

valign="top">

Вовна

Шовк

Бавовна

Трикотаж

Зимова

Літня

Демісезонна

Чоловічий

Жіночий

Дитячий

Рис. 3. Фасети ознак та їх значення.

 

З використанням цих трьох ознак можна побудувати шість різних ієрархічних класифікацій з трьома рівнями розподілу (рис. 4).

Фасетний метод класифікації не має недоліків ієрархічного методу і тому він особливо ефективний при функціонуванні комп'ютерних ІС.

 

 
 

О  Д  Я  Г

 

 

 

 

 

1-й рівень

    
    
 

 

 

 

 

2-й рівень

 
  

 

 

 

 

3-й рівень

      
 

чоловічий

 
 

жіночий

 
 

дитячий

 

 

 

 

Рис. 4. Варіант ієрархічної класифікації для заданої послідовності фасетів.

 

3. Принципи побудови управлінських інформаційних систем.

 Науково-методичні положення та рекомендації з проектування автоматичних систем управління (АСУ) вперше були сформульовані В

Глушковим і були прийняті як принципи побу­дови АСУ та закріплені державним стандартом. До них належать принципи системності, розвитку, сумісності, стандартизації та уніфікації, ефективності.

Принцип системності є основоположним при створенні, функціонуванні та розвитку АСУ. Він дає змогу розглядати досліджуваний об'єкт як одне ціле; виявляти різні, типи зв'язків між структурними елементами, що за­безпечують  цілісність  системи;  встановлювати напрямок виробничо-господарської діяльності системи та виконувані нею функції. Системний підхід передбачає проведення подвійного аналізу, що має назву "макро- та мікропідходи".      

При макроаналізі система або її елемент розглядається як частина системи вищого порядку. Особлива увага приділяється інформаційним зв'язкам: встановлюється їх кількість, аналізуються ті зв'язки, які зумовлені метою вивчення системи та з них відбираються найперспективніші, які реалізують задану цільову функцію.

При мікроаналізі вивчається структура об'єкта, аналізуються її складові елементи за їх функціональними характеристиками, що виявляються через зв'язки з іншими елементами та зовнішнім середовищем.

В процесі проектування АСУ системний підхід дає змогу  використову­вати математичний опис функціонування, дослідження різноманітних власти­востей окремих елементів та системи в цілому, моделювати процеси, що вивчаються, для аналізу роботи створюваних систем.

В сучасних умовах створення АСУ базується на системному підході, що дає змогу знаходити оптимальну структуру системи та забезпечити найвищу ефективність її функціонування.

Принцип розвитку полягає в передбаченні можливостей поповнення та оновлення функцій АСУ та видів її забезпечення, тобто автоматизована система повинна збільшувати свої обчислювальні можливості, оснащуватись новими технічними та програмними засобами, постійно розширювати та по­новлювати склад задач і бази даних.

Принцип сумісності полягає в забезпеченні взаємодії АСУ різних ви­дів та рівнів в процесі їх спільного функціонування, що дає змогу підви­щити ефективність управління народним господарством  та забезпечити нор­мальне функціонування економічних

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні