Основи інформаційних систем і технологій

в табл. 1. 1. Як правило, й інтегровані АСУ (ІАСУ) забезпечують автоматизацію всіх управлінських задач на всіх рівнях. Але це стосується лише задач оперативного обліку, формалізованих задач. Тому подіб­ні системи позначаються як OLTP (On-line Transaction Processing, оперативне оброблення трансакцій[3]). Їх призначення — підвищува­ти продуктивність праці робітників та попереджувати технічні по­милки й невідповідності, які можуть виникати через великий обсяг оброблюваної інформації. Основною ознакою таких систем є прогнозованість запитів на оброблення інформації. Оскільки аналізувати інформацію та генерувати звіти безпосередньо в OLTP-системах практично неможливо через розосередженість даних по різних джерелах (різнотипних базах даних), їх інтегрують у сховище даних (див. підрозд. 1. 7). Побудована на цій основі управлінська ІС нижнього рівня надає доступ до даних по підприємству (організації), структурованих згідно з вимогами середнього управлінського персоналу.

Корпоративне сховище даних є основою і для вирішення задач стратегічного рівня за допомогою СППР, зокрема OLAP-систем (On-Line Analytical Processing, оперативна аналітична обробка, див. підрозд. 1

7). Найчастіше такі системи не входять до класу ІАСУ, а є розробками третіх фірм. Головною ознакою таких систем є непрогнозованість запитів — неможливо заздалегідь визначити їх кількість, складність і час надходження.

Відфільтрована й агрегована інформація використовується для вироблення стратегічних рішень з управління та розвитку відповідно до описаної управлінської ідеології. Реалізація в КІС правил визначення бізнес-результату залежно від певних умов або дій становить ще одну відмінність таких систем.

Таблиця. 1. 1

Структура корпоративної інформаційної системи

Рівень

Системи

Користувачі

Інформація

Стратегічний

Корпоративна ІС

Вище керівництво

Стратегічний план розвитку

Аналітичні ІС (СППР, OLAP-системи)

Інформаційно-аналітична служба

Аналітичні звіти на рівні підприємства (організації), прогнози, плани

Оперативний

Управлінська ІС нижнього рівня

Керівники середньої ланки

Корпоративне сховище даних, оперативні розпорядження, звіти на рівні підрозділу

Системи оперативного обліку — OLTP (ІАСУ, АСУ ТП, САПР та ін. )

Виконавці нижньої ланки

Початкові облікові дані (база даних)

Отже можна сказати, що ІАСУ є основою для побудови КІС і входить до неї як органічна складова. Базовим структурним елементом таких систем є АРМ.

Автоматизоване робоче місце (АРМ) — це програмно-технічний комплекс, призначений для автоматизації діяльності певного виду. Основною характеристикою АРМ є орієнтація на людину, яка не має професійної підготовки з використання обчис­лювальної техніки, але професійно обізнана у конкретній пред­метній галузі. Залежно від категорії працівників організаційного управління, до якої належать користувачі, а також відповідно до характеру розв’язуваних задач розглядають три класи типових АРМ:

  • АРМ керівника складається з підсистем забезпечення ділової діяльності (електронний записник, особистий архів, картотека доручень і т. ін. ), прийняття рішень, рутинних робіт та комунікацій;
  • АРМ спеціаліста. Основою такого АРМ є підсистема забезпечення професійної діяльності, яка звичайно містить розвинену базу даних, засоби електронного обчислення форм і ділової графіки, а також набір програмних засобів для проведення математичних розрахунків і моделювання;
  • АРМ технічного та допоміжного персоналу. Основні функції, що автоматизуються, — це
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні