Основи побудови банку статистичних даних для комерційної діяльності

Основи побудови банку статистичних даних для комерційної діяльності

 Створення статистичного АБД для комерційної діяльності спрямоване на розв’язання таких основних задач: забезпечення інформаційного обслуговування українських і закордонних користувачів шляхом надання їм доступу до проб­лемноорієнтованих і спеціалізованих баз даних, які містять динамічні ряди показників, аналітичні текстові та бібліографічні матеріали державної статистики; забезпечення комплексного інформаційно-довідкового обслуговування користувачів шляхом надання їм інформації про склад баз даних АБД, реґламент їх актуалізації та поповнення новими статистичними показниками і матеріалами, а також коментарів з методології обчислення і зіставлення даних, які зберігаються в АБД; навчання користувачів роботі з банком даних через навчальну підсистему КАБСД; надання користувачам консультацій через автоматизовану систему електронної пошти.

КАБСД забезпечує такі основні режими інформаційного обслуговування користувачів: «on-line», «off-line», вибіркове розповсюдження інформації.

Режим «on-line» що є найпоширенішим, часто використовується в інформаційному обслугованні користувачів більшості комерційних АБД. Він забезпечує безпосередню взаємодію користувачів АБД у процесі пошуку та оброблення інформації, яка передається на термінальний пристрій (дисплей або персональну ЕОМ) під час сеансу роботи з АБД.

Режим «off-line» відрізняється від «on-line» тим, що інформація, яка видається АБД за запитом користувача, не спрямовується на термінальний пристрій, а у вигляді паперового документа надсилається ко­ристувачеві поштою. Цей режим також досить поширений в комерцій­них АБД; він задовольняє багатьох користувачів, які не потребують особливої оперативності одержання інформації з АБД. До того ж, порів­няно з режимом «on-line» вартість надаваних послуг є досить низькою.

Режим вибіркового розповсюдження інформації є розвинутою формою «off-line» і будується на основі каталогізованих запитів. У цьому режимі користувач може розмістити свій запит у каталог запитів АБД для довгострокового зберігання з метою постійного одержання з поштою нових даних за певною тематикою. КАБСД повинен забезпечувати автоматичний перегляд каталогізованих запитів і видачу інформації: при кожній актуалізації даних, на які є посилання, у ката­логізованому запиті; на вимогу користувача; у задані користувачем моменти часу

Ціни на послуги вибірко­вого розповсюдження інформації вищі, ніж на послуги в режимі «off-line», однак зручність одноразового звернення до АБД і постійного одержання нової інформації залучає до нього постій­них користувачів (наукових робітників, співробітників комерцій­них організацій, які мають довготривалі інтереси, і т. д. ).

Комерційний автоматизований банк статистичних даних являє собою систему інформаційних, програмних, мовних, організаційних і технічних засобів, призначених для введення, нагромаджування, зберігання, актуалізації, оброблення і видання статистичних даних за запитами користувачів. Розроблення КАБСД спи­рається передусім на загальні принципи побудови автоматизованих систем оброблення економічної інформації. Ці принципи широко висвітлюються у вітчизняній і зарубіжній літературі.

— Основними параметрами функціонування КАБСД є: підвищена надійність роботи всіх елементів системи; наявність специфічних для КАБСД підсистем (наприклад, автоматизованих розрахунків з користувачами); зручна мова і засоби інформаційної навігації для ефективного формування запитів; швидка реакція системи при реалізації інформаційних послуг; наявність конкурентоспроможного інформаційного фонду статистичних даних і матеріалів, які за своєю тематикою, ступенем достовірності та актуалізації користуються постійним або стійким періодичним капіталом.

Інформаційний фонд (ІФ) складається з фактографічних і документальних баз даних, які знаходяться під керуванням СКБД та ІПС, і фонду службової інформації. Кожна база даних поділяється на розділи, рубрики та підрубрики. Підрубрики

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні