Основи роботи з електронними таблицями

крапки, і деякої кількості (що визначається точністю, заданої користувачем) десяткових знаків справа від неї; порядку числа. Наприклад, введене число 12345 дубе записано у комірці як 1. 2345Е+04 (якщо встановлена точність складає 4 розряди) і як 1. 234Е+04 (при точності в 2 розряди). Число . 0000012 в науковому форматі буде мати вид 1. 2Е-06.

Форматування символьних даних у комірках

За замовчуванням символьні дані вирівнюються по лівому краю комірки. Можна змінити формат представлення символьних даних в електронній таблиці. Для цього існують такі можливості: вирівнювання по лівому краю комірки, вирівнювання по правому краю комірки, вирівнювання по центру комірки.

Формула починається із знака плюс або лівої круглої дужки і являє собою сукупність математичних операторів, чисел, посилань і функцій.

При обчисленнях за допомогою формул дотримуються прийнятого у математиці порядку виконання арифметичних операцій.

Формули складаються з операторів і операндів, розташованих у певному порядку. Як операнди використовуються дані, а також посилання окремих комірок або блоків комірок. Оператори у формулах позначають дію, що робиться з операндами. Залежно від використовуваних операторів розрізняють арифметичні (алгебраїчні) чи логічні формули.

У арифметичних формулах використовуються такі оператори арифметичних дій:

+ складання

- вирахування

* помноження

/ ділення

^ зведення у ступінь

Кожна формула в електронній таблиці містить кілька арифметичних дій з її компонентами. Встановлена послідовність виконання арифметичних операцій. Спочатку виконується зведення у ступінь, потім – помноження і ділення і тільки після цього – вирахування і складання. Якщо ми обираємо між операціями одного рівня (наприклад, між помноженням і діленням), то слід виконувати зліва направо. Нормальний порядок виконання операцій змінюють введенням дужок. Операції у дужках виконуються першими

Арифметичні формули можуть також містити оператори порівняння: дорівнює (=), не рівно (< >), більше (>), менше (<), не більше (<=), не менше (>=). Результатом обчислення арифметичної формули є число.

Логічні формули можуть містити вказані оператори порівняння, а також спеціальні логічні оператори:

#NOT# - логічне заперечування “НІ”

#AND# - логічне “І”

#OR# - “АБО”

Логічні формули визначають, вираз “істина” чи “помилка”. Виразу “істина” привласнюється числова величина 1, виразу “помилка” - 0.

Під функцією розуміють залежність однієї змінної (у) від іншої (х) або кілька змінних (х1, х2, . . . , хn). Причому кожному набору значень змінних х1, х2, . . . , хn буде відповідати єдине значення певного типу залежностей змінної у. Функції вводять у таблицю у склад формул або окремо. У електронних таблицях можуть бути представлені такі види функцій:

- математичні функції виконують різні математичні операції, наприклад, обчислення логарифмів, тригонометричних функцій та ін. ;

- статистичні функції виконують операції по обчисленню параметрів випадкових величин або їх розподілень, представлених множиною чисел, наприклад, стандартного відхилення, середнього значення, медіани і т. п.

- текстові функції виконують операції над текстовими рядками або послідовністю символів, обчислюючи довжину рядка, перетворюючи прописні літери у рядкові і т. п.

- логічні функції використовуються для побудови логічних виразів, результат яких залежить від того, чи є істиною умова, що перевіряється.

- фінансові функції використовуються у складних фінансових розрахунках, наприклад, визначення форми дисконту, розміру щомісячних виплат для погашення кредиту, обчислення амортизаційних відрахувань та ін. .

- функції

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні