Основні сфери застосування прикладної соціальної психології

План 

Прикладна соціальна психологія у сфері економіки і виробництва.  

Прикладна соціальна психологія і управління.  

Прикладна соціальна психологія у сфері освіти і науки.  

Прикладна соціальна психологія і охорона здоров'я.  

Прикладна соціальна психологія і сім'я.  

Прикладна соціальна психологія у правовій сфері 


Основні сфери застосування прикладної соціальної психології

Пізнавальні й практичні можливості прикладної соціальної психології використовуються у різних сферах суспільного буття. А загальні тенденції розвитку людства свідчать, що потреби в них зростатимуть.

Прикладна соціальна психологія у сфері економіки і виробництва

  Сфера економіки і виробництва є одним із головних замовників на прикладні соціально-психологічні дослідження. Такі дослідження розгортаються на макроекономічному (соціально-психологічний супровід нововведень в економічній системі, вивчення і формування громадської думки), мезоекономічному (розвиток організацій, маркетингової діяльності), особистісному (формування виробничих колективів, консультування і навчання підприємців, персоналу) рівнях.

  Взаємодія макроекономіки і прикладної соціальної психології має враховувати те, що будь-які соціальні заходи (вивчення особливостей сприймання суспільством економічних впроваджень, побудова соціальних прогнозів та ін. ) є успішними за їх відповідності системі національних норм і цінностей. Як відомо, світова економічна практика охоплює два базисних типи суспільно-економічних відносин: західний і східний. У “західному” суспільстві ідеалом вважають образ успішного індивідуаліста, у “східному” — передусім поціновується колективність. Такими є американська (індивідуалістська) і японська (колективістська) економічні моделі. Оскільки успіх економічних нововведень залежить від їх відповідності національній психології, соціально-психологічна експертиза економічних реформ у нашій країні має спиратися на українську ментальність

  Діяльність соціальної психології на мезоекономічному (середньому) рівні пов'язана з розвитком організацій, їх здатністю орієнтуватися на ринку, із нововведеннями в їх роботі. На внутрішні зміни відважується не кожна організація. Нерідко для цього потрібні попередні підготовчі впливи, психологічна підготовка, консультування, навчання персоналу. Поширеною є участь прикладної соціальної психології у маркетингових процедурах, що забезпечує їх наукову обґрунтованість, кваліфікованість та ефективність. Ця робота по-різному здійснюється на різних виробництвах і за різних умов. Однак психологічна служба у сфері економіки та промислового виробництва вибудовується на загальних принципах, переймається типологічно близькою проблематикою, яка охоплює соціально-психологічний клімат колективу, задоволеність працею, атестацію кадрів, продуктивність праці, адаптацію нових працівників, плинність кадрів та ін. Значною мірою ці завдання розв'язуються на середньому рівні, хоч більшість їх стосується рівня особистісного. Наприклад, проблеми підвищення продуктивності праці вирішують завдяки організації гуртків якості, привнесених у західну економічну культуру з Японії. Своє завдання вони вбачають у виявленні та аналізі проблеми, виробленні рекомендацій щодо її подолання, реалізації запланованого. Ці гуртки об'єднують багато працівників. Оскільки групова діяльність вимагає спеціальної підготовки, соціальний психолог аналізує її тенденції на груповому та індивідуальному рівнях, здійснюючи необхідні консультаційні, кординаційні заходи.

  Ще одним напрямом діяльності прикладної соціальної психології є дослідження соціально-психологічного клімату в колективах, який утворюють такі типи відносин:

— відносини між членами групи (організації) по вертикалі. Йдеться про сприймання керівника колективом, ступінь участі працівників в управлінні та ін. ;

— відносини між членами групи (організації) по горизонталі. Параметрами їх є згуртованість співробітників, характер міжособистісних

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні