Основні вимоги, принципи і види складання психокорекційних програм

План 

   Принципи складання і основні види психокорекційних програм.

   Основні вимоги до складання психокорекційних програм.

   Оцінка ефективності психокорекційних заходів.  

 

 Принципи складання і основні види психокорекційних програм.

 Ми розглядаємо психологічну корекцію в двох планах: в широкому – як комплекс психолого-педагогічних впливів, спрямованих на виправлення в дітей недоліків у розвитку, і у вузькому –як метод психологічного впливу, спрямований на розвиток психічних процесів і функцій в дитини і гармонізацію розвитку його особистісних властивостей.

 Психокорекційні технології – це сукупність знань про способи і засоби проведення психокорекційного процесу. Психокорекційний процес- складна система, що включає в себе як стратегічні, так і тактичні задачі. В тактичні задачі входить розробка методів і психокорекційних технік, форма проведення корекційної роботи, підбір і комплектування груп, тривалість і режим занять.

 Корекційна робота з дитиною повинна будуватися не як просте тренування вмінь і навичок, не як окремі вправи по вдосконаленню психологічної діяльності,а як цілісна усвідомлена діяльність. При цьому необхідно проводити корекційну роботу як із самою дитиною по зміні її окремих психологічних утворень, так і з умовами життя, виховання і навчання, в яких знаходиться дитина

 Розглянемо стратегічні задачі, так як вони є загальними для всіх дітей з проблемами в розвитку.

 В практиці психокорекційної роботи традиційно виділяють три основні моделі корекції: загальна, типова, індивідуальна (А. А. Осіпова, 2000)

 Загальна модель корекції – це система оптимального вікового розвитку особистості в цілому. Вона включає в себе охоронно-стимулюючий режим для дитини, відповідний розподіл навантажень з врахуванням психічного стану, організацію життєдіяльності дитини в школі, в сім’ї та інших групах.

 Типова модель корекції основана на організації конкретних психокорекційних впливів з використанням різних методів: ігротерапії, сімейної терапії, психорегулюючих тренувань.

 Індивідуальна модель корекції орієнтована на корекцію різних порушень в дитини чи підлітка з врахуванням його індивідуально-типологічних, психологічнихособливостей. Це досягається в процесі створення індивідуальних психокорекційних програм, спрямованих на корекцію наявних недоліків з врахуванням індивідуальних факторів.

 Загальна модель психокорекції орієнтована на профілактичну роботу з дитиною, типова модель – на оптимізацію, стимулювання психічного розвитку, а індивідуальна модель – на корекцію недоліків в розвитку дитини з врахуванням індивідуально-психологічних особливостей.

Принципи проведення корекційно-розвивольної роботи і складання корекційно-розвивольних програм

 Принципи побудови корекційних програм визначають стратегію, такти­ку їхньої розробки, тобто визначають цілі, задачі корекції, методи і засоби психологічного впливу.

 Складаючи різного роду корекційні програми, необхідно спиратися на принципи:

 - системності корекційних, профілактичних і розвивальних задач;

 - єдності діагностики і корекції;

 - пріоритетності корекції причинного типу;

 - діяльнісний принцип корекції;

 - урахування вікових, психологічних й індивідуальних особливостей дитини;

 - комплексності методів психологічного впливу;

 - активного залучення соціального оточення до участі в корекційній про­грамі;

 - опори на різні рівні організації психічних процесів; програмованого навчання;

 - зростання складності;

 - урахування обсягу і ступеня різноманітності матеріалу;

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні