Основні проблеми сучасної української молоді

ПЛАН

ВСТУП

І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1. Психолого-педагогічні проблеми у молодіжному середовищі

2. Особливості розв’язання молодіжних проблем

ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Опитування молоді стосовно проблем, які її турбують

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

ВСТУП

Актуальність вивчення проблеми молоді, її освіти, виховання, соціального становлення, участі у суспільному житті перебувають у центрі уваги і на стику різних наук. Соціологія відносить їх до найважливіших. Зважаючи на те, що соціальний портрет молоді формується під впливом рі­зноманітних суспільно-політичних і соціальних чин­ників, соціологія виявляє інтерес до того, яку роль відіграватимуть для молоді певні соціальні цінності, норми моралі, традиції тощо. Цими ж питаннями переймається ювентологія (наука про різноманітні особливості молоді) — складова сучасної науки про людину.

Соціальне самопочуття молоді є одним з головних показників розвитку суспільства, а проблема форму­вання її свідомості — однією з провідних у соціології. Для того щоб формування молоді відбувалося адекват­но суспільним процесам, необхідно визначити її роль і місце в суспільстві, з'ясувати її труднощі та проблеми. Серед них є традиційні — кохання, дружба, пошуки сенсу життя, створення сім'ї тощо

Вирішення бага­тьох проблем залежить від факторів соціального жит­тя. Йдеться про вибір професії, життєвого шляху, са­мовизначення, професійну мобільність тощо. Не менш актуальними є здоров я, освіта молоді, спілкування її з дорослими й однолітками.

Вивчаючи молодіжні проблеми, неможливо обхо­дитися простим констатуванням позитивних чи триво­жних фактів життєдіяльності молодих людей. Потрі­бен глибокий системний аналіз буття молоді, чим і по­кликана займатися соціологія молоді.

І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1. Психолого-педагогічні проблеми у молодіжному середовищі

Соціологія молоді — галузь соціології, яка досліджує соціаль­но-демографічну спільність суспільства, що перебуває в про­цесі переходу від дитинства до дорослого життя і переживає стан сімейної та позасімейної соціалізації, інтерналізації норм і цінностей, творення соціальних і професійних очікувань, ро­лей, статусу.

Соціологія молоді не тільки запозичує здобуті ни­ми знання, а й інтегрує їх у цілісну систему, завдяки чому перебирає на себе функції цілісного системного аналізу молодого покоління у соціальній структурі, політичному, економічному, соціальному й духовному житті суспільства.

Сучасні суспільні процеси різко змінили соціальне, матеріальне і політичне становище молоді, тому по­няття, що характеризували молодь колишнього су­спільства («соціальний портрет молоді», категорії («потреби», «поведінка», «діяльність»), потребують су-їасного аналізу, переосмислення та уточнення.

Останнім часом загострилося чимало молодіжних проблем, серед яких найголовнішими є:

— низький рівень життя, безробіття і значна еко­номічна та соціальна залежність від батьків;

— шлюбно-сімейні проблеми (високий рівень роз­лучень, сімейних конфліктів);

— низька народжуваність — вже протягом трьох з половиною десятиліть в Україні зберігається рівень народжуваності, який не забезпечує навіть відтворен­ня поколінь;

— матеріальна незабезпеченість, відсутність умов для поліпшення житлових умов;

— поганий стан здоров'я і зростання рівня соціаль­них відхилень (злочинність, пияцтво, наркоманія, проституція);

— втрата

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні