Особливості діяльності практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів

Психологічна служба в структурі освіти є складовою державної системи охорони фізичного і психічного здоров'я молодих громадян України. Вона діє з  метою виявлення і забезпечення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості дитини та учня.

 Проектом "Концепції  12-річної  загальноосвітньої  школи" визначено, що особистісно орієнтована система шкільної освіти вимагає психологізації навчально-виховного процесу, опори  на надійну  діагностичну  основу,  впровадження  моніторингового супроводу управління школою.

 Однією з особливостей навчального року є значне поповнення учнівських колективів  загальноосвітніх  навчальних закладів дітьми шестирічного віку. Тому завданням практичних психологів, зважаючи на незадовільний стан здоров'я дітей, низький показник охоплення дошкільною освітою, часті випадки несприятливих умов сімейного виховання, є визначення психологічної готовності дітей цієї вікової категорії до навчання, а також забезпечення корекційно-розвивальної роботи з такими дітьми.

 Перед психологічною службою поставлено завдання за декілька років здійснити експертизу всього діагностичного, корекційного та психотерапевтичного інструментарію, що застосовується в системі освіти України. З цією метою наказом Міністерства освіти і науки України від 20.05.2001 р. N330 затверджене Положення  про  експертизу  психологічного  і  соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах.

 Соціально-психологічні проблеми, що існують в дитячому і підлітковому  середовищі,  процес  взаємодії  учнівських  та педагогічних колективів, прийняття ефективних управлінських рішень ставлять перед психологічною службою завдання моніторингового супроводу навчально-виховного процесу та управління навчальним закладом.

 Відповідно до концепції реформування загальноосвітньої школи Міністерства освіти і науки України ставить перед практичними психологами (соціальними педагогами) такі завдання:

 1. Здійснювати психологічний супровід розвитку дітей  та учнівської молоді:

 визначення психологічної готовності дітей до навчання в школі (діагностика і методичне забезпечення  корекційно-розвивальної роботи з дітьми, які виявились непідготовленими до шкільного життя);

 первинне обстеження  при  комплектуванні  перших  класів (виявлення дітей з низьким рівнем розвитку пізнавальних процесів, затримкою  психічного  розвитку,  вадами розумового розвитку; виявлення дітей, які потребують корекційно-відновлювальної або розвивальної роботи; визначення рівня індивідуальних вимог до дитини, доцільних на початку навчання);

 психологічний супровід процесу пристосування першокласників до шкільного життя (виявлення дітей, які мають, труднощі в адаптаційний період;  індивідуальна психодіагностика для визначення причин труднощів адаптації; консультування вчителів, батьків з питань індивідуального підходу в роботі з такою категорією дітей; проведення психогігієнічних занять в класах, з окремими групами дітей);

 профілактика дезадаптації учнів під час переходу з початкової до середньої школи (виявлення можливої "групи ризику" дезадаптації учнів, які стикаються з труднощами в навчанні, поведінці, ознаки емоційних розладів, які займають в класі позицію "відторгнутих", визначення причин труднощів і розробка шляхів їх подолання;

 робота з обдарованими дітьми та дітьми з творчими здібностями (психодіагностика дітей з високим інтелектуальним потенціалом; виявлення обдарованих і талановитих дітей;  індивідуальні психологічні консультації для таких дітей і їх батьків;  групова робота по розвитку комунікативних навичок, креативності);

 психологічний супровід  розвитку  підлітків  (діагностика особистісних рис та якостей, особливостей характеру; стимулювання саморозвитку та самовиховання; консультування  з особистісних проблем;  тематичні  бесіди,  навчальні  заняття,  тренінги; психологічна допомога в кризових ситуаціях);

 допомога психолога в професійному  самовизначенні старшокласників  (групова  діагностика  професійних  нахилів, інтересів,  здібностей;  профорієнтаційні  бесіди  та  ігри; індивідуальні психологічні консультації з проблем професійного вибору);

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні