Особливості конкретизації лексичного значення

“перебувати над чим-небудь”, яке може передаватися відкритим рядом дистрибутивів - висіти над головою (над містом, над ліжком, над морем). Для лексико-семантичної сполучуваності не має принципового значення варіантність типу “висіти над ким (над чим)” (висіти наді мною, висіти над дзеркалом), тоді як для функціонально-синтаксичної сполучуваності така варіантність може бути принциповою, оскільки дистрибутив “висіти над ким” передає статально-об’єктні відношення, а дистрибутив “висіти над чим” - статально-локативні. Крім того, якщо лексико-семантична сполучуваність допускає варіантність правобічних компонентів для увиразнення одного глибинного значення лівобічної лексеми (напр. , сполуки висіти над дзеркалом, над вікном, над образами передають одне значення лексеми висіти - “бути розвішеним, розіп’ятим (про рушник)”), то функціонально-синтаксична сполучуваність для підтвердження формальних, поверхневих статально-локативних відношень, навпаки, допускає водночас варіантність як лівобічних компонентів, тобто предикативів, так і правобічних, тобто локативів, пор. : Хмара (райдуга) висить над селом (над озером); Мертва тиша (верба) стоїть над болотом (над ставком); Туман (село) лежить над долиною (над річкою). Ще приклад на користь зазначеного розрізнення. Валентнісна варіативність правобічних об’єктних синтаксем в елементарному реченні на зразок хлопець читає книжку (монолог, стародруки, молитву, псалтир) засвідчує лише форму реалізації процесуального предиката “читати”. З погляду лексико-семантичної сполучуваності, кожний лексичний варіант увиразнює зміст даного процесу, вираженого предикатною лексемою читати. Крім того, якщо валентність дієслова в реченні хлопець читає молитву (псалтир) виражається вільною синтаксичною сполучуваністю, то в реченнях хлопець читає молитву кому - уже сталою сполучуваністю
І це зумовлюється характером лексико-семантичної сполучуваності, що забезпечує розмежування значення як предикатної лексеми, так і сталої сполуки, де ця лексема виступає ключовою. Отже, синтаксична сполучуваність реалізується поєднанням різних класів слів у різних формах для вираження типових граматичних відношень у складі речення, а лексична сполучуваність характеризується поєднанням окремої лексеми з іншими лексемами для виявлення на тлі контексту тих чи інших лексико-семантичних відношень, виражених у тому чи іншому значенні цієї лексеми або сталого словосполучення. Тим самим на тлі синтаксичної сполучуваності слово виявляє своє граматичне значення, а на тлі лексичної - значення лексичне, тобто в обох випадках різні форми (структури) зумовлюють різні змісти (значення), хоч ці структури часто виражаються тими самими складниками. Просто складники при цьому виконують подвійне навантаження - синтаксичне (як ідентифікатори між іншими складниками) і сигматико-семантичне (як наймення значущих реалій).

 Тісна взаємодія поверхневої та глибинної систем увиразнює, в свою чергу, категорійні мовні відношення, передусім функціонально-семантичні. Зокрема, залежно від мовного рівня категорія означеності / неозначеності, скажімо, предметних слів, виявляє себе по-різному. Якщо на синтаксичному рівні (речення, текст), де вона тісно пов’язана з актуальним членуванням речення чи з анафоричністю текстової композиції, основна її функція - актуалізація і детермінація імені як такого, демонстрація його єдиності в тій чи іншій конситуації або, навпаки, вираження його віднесеності до класу подібних йому феноменів, то на лексико-семантичному рівні аналізована категорія увиразнює лише окремі іменні ознаки, властивості, уточнює значення імені чи одне із значень. Інакше кажучи, в першому випадку діє ефект ідентифікації самого імені, його предметності, тобто його лексико-граматичної природи; у другому, - ефект розпізнавання основних відмітних предметних рис наймення, тобто його лексико-семантичної сутності. Наприклад, на лексико-граматичному рівні аналізу категорія означеності / неозначеності виявляє свою здатність регулювати ієрархію лексико-граматичних ознак за шкалою конкретності / абстрактності чи одиничності / загальності,

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні