Особливості конкретизації лексичного значення

а увиразнити цю ієрархію допомагає лексична сполучуваність, тобто лексико-семантична валентність (вільна і невільна), пор. : стіл письмовий, обідній, кухонний, журнальний, операційний і зелений стіл (для гри в карти, офіційного призначення чи як переосмислене "зелені овочі, трави, призначені для їжі"); стіл овальний, круглий, високий і зустріч за круглим столом; стіл святковий, буденний, гостинний і накривати (застилати) стіл, накривати (готувати) на стіл; стіл багатий, щедрий, розкішний, бідний, різноманітний і стіл дієтичний, вегетаріанський, швецький, нарешті, спеціалізовані сполуки адресний стіл, стіл знахідок і омонімія у сполуці київський стіл ("князівський престол"). З одного боку, спостерігаємо лексико-семантичну означеність іменної лексеми, отже й лексико-граматичну конкретність і одиничність імені, з другого, - фразеологізовану означеність стійкої іменної чи дієслівної сполуки, у якій семантика імені є "прихованою", отже радше неозначеною, ніж означеною, а сама сполука стала вже квазіграматичною, бо зазнала суттєвих лексико-семантичних і функціональних перетворень. Особливо виразно ці перетворення постають у терміносполуках при їхньому зіставленні з вільними синтаксичними словосполученнями. Якщо останні - це лише довільне поєднання опорного слова й граматично залежного чи граматично рівноправного слова з певною номінативною метою (у широкому розумінні) - наприклад, для розрізнювального називання означуваних предметів - зелений, осінній, хвойний, мішаний, густий ліс (гай); зелений, квітучий, весняний луг чи то об'єктивно спрямованих дій - носити, лити, пити, брати, кип'ятити воду; носити, вдягати, прати, чистити одяг тощо, то терміносполука - це вже стійке поєднання лексем на означення тієї чи іншої дефініції - грошовий, бюджетний, ощадний рахунок (вклад) або платити, розраховуватися готівкою (чеком, векселем). У вільних синтаксичних словосполученнях реалізується спільний компонент значення, що давно став стереотипним у фонових знаннях мовців, отже об'єктивованим у мовній системі. Він базується на стійких відношеннях позамовної дійсності (тому, скажімо, дія "пити" співвідноситься передусім з найменнями рідин, а "їсти" - з назвами страв)31. У цьому разі нарощування зв'язків іде від слова (самодостатнього і наймення вільного щодо значення) до контексту (вільного в його внутрішній лексичній і синтаксичній сполучуваності). Якщо ж спільний компонент значення узагальнюється, тобто стає здатним до семантичної перехідності, тоді маємо справу зі сталим словосполученням у його невільних лексико-семантичних і синтаксичних зв'язках між компонентами. У цьому разі при пізнанні цих зв'язків йдемо від фразеологізованого (номіналізованого, лексикалізованого, термінологізованого) контексту до слова
Наприклад, стійке відношення позамовної дійсності, що лежить в основі лексичної пари "нога - стояти", породжує як вільне словосполучення стояти на ногах із самодостатніми значеннями компонентів, так і вторинну стійку мовну єдність з її перехідним фразеологізованим значенням. Інший приклад. Означеність /неозначеність як поняттєва категорія реагує передусім на глибинні позамовні квантитативні відношення, увиразнюючи їх. Останні, в свою чергу, зумовлюють формально-кількісну (числову) граматичну означеність /неозначеність. Тим самим коло замикається, пор. : вода (необчислювана, кількісно нерозчленована речовинна (отже видова) предметність - їсти хліб з водою, вода для пиття) - мінеральна вода (уже видова предметність). Видова поняттєва ознака предмета зумовлює його спеціалізацію і спричиняє до термінологізації сполуки (стійкі позамовні відношення породжують усталені мовні). Щодо позамовних квантитативних ознак, то в першому випадку вони зумовлюють формальну граматичну однинність речовинного родового імені, а в другому - потенційну множинність видового наймення, чому, безперечно, сприяє й спеціалізація імені як такого (мінеральні води). Взагалі будь-яка семантична перехідність може впливати на граматичні характеристики предмета (пор. якісну множинність, закладену у

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні