Особливості конкретизації лексичного значення

Человек и его язык. - М., 1976. - С.102.

15. Там само. - С.236.

16. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. - Т.1. - М., 1974. - С.82, 114, 320.

17. Потебня А.А. Слово и миф. - М., 1989. - С.127.

18. Гейзінга Й. Homo Ludens. - К., 1994. - С.36.

19. Потебня А.А. Мысль и язык.- В кн.: Потебня А.А. Эстетика и поэтика. - М., 1976. - С. 211.

20. Соколовська Ж.П. Модель семантичних відношень у лексиці // Мовознавство. - 1986, №6. - С.28-43; Рудяков О.М. Принципи і методи побудови функціональної моделі лексики російської мови.- Автореф. докт. дис. - Дніпропетровськ, 1998. - С.13.

21. Там само. - С. 43.

22. Потебня А.А. Зазнач. праця. - С.146.

23. Пор.: Білецький А.О. Зазнач. праця. - С.185-186.

24. Языковая номинация: Общие вопросы. - М., 1977. - С.31, 76.

25. Гегель Г.В.Ф. Зазнач. праця. - С.226.

26. Бурбан О.Ф. Сукупність та функції національно-культурного компонента лексичного значення реалій // Мовознавство. - 1986, №4. - С.56-57; Дяченко Л.М. Функціонально-семантична характеристика безеквівалентної лексики сучасної української літературної мови.- Дисертація канд. наук. - К., 1997. - С.41.

27. Потебня А.А. Цит. праця. - С.171.

28. Іларіон, митрополит. Дохристиянські вірування українського народу: історично-релігійна етнографія. - К., 1992. - С.14-15.

29. Пор.: Белей Л.О. Українська літературно-художня антропонімія кінця XVIII - XX ст.- Автореф. докт. дис. - Ужгород, 1997. - С.34-35.

30. Будагов Р.О. Зазнач. праця. - С.104.

31. Общее языкознание… - С.458.

332. Гак В. Г. Сравнительная топология французского и русского языков. - М., 1977. – С. 248-255

 

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні