Особливості конкретизації лексичного значення

може бракувати, так і на компенсацію значеннєвої недостатньості в системі мовних одиниць, пор. : у плані лексематичному (сигматичному) працювати (процес) - працівник, працівниця (особа, що здійснює процес) - працюючий (процесуальна ознаковість особи або предмета) - працьовитий (атрибутивна ознака особи або предмета) - працюючи (ознаковість процесу) - працьовитість (опредметнена ознаковість) - працьовито (ознака ознаковості); у плані семантичному - праця (не лише "відповідний опредметнений процес", але й "вид трудової діяльності", "зусилля, напруження", "матеріалізований результат діяльності"), працівник (не тільки "той, хто працює, бере участь у відповідному процесі", але й "конкретна особа, фахівець якоїсь галузі"), працюючий (не лише "процесуальна ознаковість особи чи предмета", але й сама особа, "працівник") і т. д. Таким чином, базова лексема розбудовується за рахунок афіксальних лексем як у плані форми, так і в плані змісту. Цьому сприяє природа слова, знакової семіотичної єдності, в яку входить сема як елементарний складник "картини світу", семема як єдність однієї форми і одного значення слова і семантема як певний набір ієрархічно впорядкованих сем. Сема, мінімальна одиниця плану змісту, реалізується як компонент семеми, одиниці плану змісту вищого рівня (комунікативного), і не лише в межах однієї лексичної одиниці, але й у межах лексичного гнізда, тобто в межах споріднених мовних форм. У свою чергу, на ще вищому рівні плану змісту в структурі семеми виступає архісема, родова інтегрувальна сема, властива мовним одиницям певного класу (у нашому випадку родова архісема "займатися творчою діяльністю", або просто "творити", властива всім одиницям відповідного семантичного поля - працювати, трудитися, робити, кожна з яких реалізує на її основі власні видові семи). На вершині ж родо-видового гнізда стоїть семантема, одиниця найвищого рівня плану змісту - поняттєвого (у нашому випадку родо-видова семантема "діяти (про людину)", як "ім'я ідеографічного поля" на означення цілеспрямованого процесу - працювати, трудитися, робити, будувати, споруджувати, зводити, прокладати, вирощувати, орати, обробляти і т. ін. ; пор. також принцип розбудови названих базових лексем у лексематичному і семантичному планах на зразок поданого вище словотвірно-семантичного гнізда лексеми працювати - труд, трудівник, трудівниця, трудящий, трудівничий, трудовий; робота, робітник, робітниця, робітничий, робочий, роботящий; будування, будова, будівник, будівельник, будівля, будований, будівничий і т
д. )20. Ж. П. Соколовська справедливо стверджує, що модель семантичних відношень (яку варто розширити словотвірно-семантичними. - В. Ж. ) сприяла б упорядкуванню системних описів усіх ярусів мови на семантичній основі21. До речі, така відпрацьована модель сприяла б передусім удосконаленню системи тлумачення лексики у загальномовному словнику, в основу якої покладено здебільшого принцип гіпо-гіперонімічних системних відношень між мовними одиницями, що так чи інакше відбивають ієрархію сем.

 Якщо нарощування змісту в межах семантичних полів відбувається за рахунок збільшення кількості мовних форм, значення яких тісно пов'язане з тим чи іншим значенням вихідного слова, то в межах однієї лексематичної одиниці таке нарощування постає внаслідок розширення кола семем, тобто лексико-семантичних варіантів слова. І в першому, і в другому випадках діє закон семантичної перехідності, що однаково спрацьовує як на поняттєвому, так і на власне семантичному рівнях завдяки внутрішній формі слова як центрові образу, як одній з його ознак, що переважає над рештою22. Внутрішня форма слова, на наш погляд, - це зафіксований у мовній пам'яті (не лише мовної особистості, і, можливо, не стільки мовної особистості, скільки цілого мовного колективу) абстрагований мовний образ

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні