Особливості образу ліричного героя у творчості Байрона

style="font-size: Однак істотнішою є характеристика психологічна, чи, точніше, духовно-психологічний образ Мазепи. Змальо­вується він Байроном із безперечною симпатією, наголо­шуються такі риси, співзвучні байронізму, як мужність, стоїчна витримка й самовладання у найтяжчих випробу­ваннях, а також незламність під ударами немилосердної долі. Істотний і такий штрих образу: в час найжорстокішого випробування, коли зазнала краху справа всього його життя, Мазепа знаходить у собі сили підтримати молодо­го шведського короля.

З суто художнього погляду Байронові в цій поемі особливо вдалася динамічна картина шаленої скачки ге­роя, зв'язаного на дикому коні. Ця ефектна картина вра­жала читачів і найбільше привертала їхню увагу. Звідси по­ява інтерпретацій, які фактично зводили зміст твору до цього поетично-живописного сюжету. Наприклад, Пушкін категорично заявляв, що Байрон “вражений був тільки картиною людини, зв'язаної на дикому коні, який несе її степом. Безперечно, картина поетична. Але погляньте, що він з неї зробив! Та не шукайте тут ні Мазепи, ні Карла, ні цього похмурого, ненависного, болісного характеру, який проявляється майже в усіх творах Байрона, але яко­го. . . в Мазепі то й немає; Байрон і не думав про нього, він виставив ряд картин, що вражають одна одної сильніше, ось і все. Проте яке полум'яне творіння, який широкий і швидкий пензель!”

Але тут не слід забувати про те, що Пушкін не приймав інтерпретацію Мазепи у Байрона, що його поема “Полта­ва” (1829) була полемікою з цією інтерпретацією, про що мова буде далі

В наведеному відгуку він не вступає в по­леміку, натомість жодним словом не згадує про історич­ний зміст поеми Байрона, про будь-який її зв'язок з історією і перетворює її лише на низку живописних кадрів, до того ж позбавлених своєрідного байронічного характе­ру. Проте ця поема аж ніяк не є самодостатнім “поетичним живописом” в стилі пітторескного романтизму, що розви­нувся вже після смерті Байрона. Для її нарації характерне органічне поєднання “поетичного живопису” з експресив­ним відтворенням переживань і душевних станів героя, з потужним ліричним струменем, який і надає їй типово байронічного звучання, суворого і похмурого.

Щодо поетично-живописного аспекту твору не­обхідно завважити, що в ньому розгорнуто не якийсь міфічний простір, позбавлений географічних та історич­них реалій і прикмет українського колориту, як про це теж часом пишуть, впадаючи в перебільшення. Байрон не бу­вав в Україні, проте текст поеми свідчить, що він мав певні уявлення про її природу та історію, про козаків, ви­читані не тільки із книжки Вольтера про Карла XII. Можна вказати й на те, що він цікавився історією Туреччини, зок­рема війнами, які вона вела в північному Причорномор'ї, читав книжки істориків та мандрівників, в яких йшлося та­кож про Україну, козаків та їхні війни з турками (Р. Ноллеза, П. Рікаута, Г. де Кастельно та інші). Про українських козаків Байрон згадує і в своєму “Дон-Жуані”, в сьомому розділі, де розповідається про штурм Суворовим турець­кої фортеці Ізмаїл.

У своєрідній поетичній географії Байрона Україна (як і Греція та інші балканські країни) належить до особливо­го романтичного світу, означеного досить умовною наз­вою “Схід”. Як зазначалося, чи не найістотніші ознаки цього світу – близькість до “природного стану”, тракто­ваного в руссоїстському дусі, й контрастність євро­пейській буржуазній цивілізації. Як і багато романтиків, Байрон захоплювався незайманою природою, стихійною та дикою, на яку ще не наклала свого відбитку

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні