Особливості суїцидогенезу в осіб із психопатіями збудливого типу

Особливості суїцидогенезу в осіб із психопатіями збудливого типу

При психопатії збудливого типу в основі суїцидальної та інших форм девіантної поведінки (алкоголізація, наркотизація, сексуальна розбещеність і перверзії, тоб­то збочення) переважають афективність, агресивність, конфліктність. Найменший привід спричинює в особи емоційні вибухи, які можуть супроводжуватись як аг­ресією щодо інших, так і демонстративними й реальни­ми суїцидальними спробами.

Пресуїцидальні стани за психопатій збудливого типу супроводжуються суїцидонебезпечними реакціями дисфоричного типу, псевдораптоїдними, тужливо-депресив­ними, тривожно-депресивними реакціями.

Дисфорична реакція при психопатіях збудливого типу. Виникає у збудливих психопатичних особистос­тей у ситуаціях, які заважають досягненню їх егоїстич­них цілей, внаслідок зауважень з приводу поведінки з вимогами її нормалізувати тощо. Реалізується вона як спалахи гніву та погрози на фоні злісного і похмурого настрою. Суїцидальній поведінці завжди передує інтерперсональний, зовнішній конфлікт у професійній або особистісно-сімейній сферах.

Суїцидальні спроби і самоушкодження часто здій­снюються за неможливості проявити гетероагресію, рід­ше гетероагресивна поведінка неопосередковано пере­дує автоагресії. За такого типу реакцій пресуїцид є гос­трим, у суїцидних спробах використовують будь-які предмети, що потрапляють до рук. Серед способів само­губства надають перевагу різаним ушкодженням та от­руєнням засобами побутової хімії. Намагання покінчи­ти з життям мають характер «розрядки» афекту, хоча і супроводжуються уявленнями про смерть, і в особистісному сенсі постають як реакції протесту, помсти.

Псевдораптоїдна реакція у суб'єктів із психопатіями збудливого типу. Така реакція є наслідком трива­лого перероблення психотравмуючих переживань, пов'язаних із порушенням особистісних і соціальних стосунків. При цьому у структурі ситуаційної реакції з'являються нові психопатологічні утворення, не влас­тиві психопатичній особистості, в якої раніше спостерігались компенсаторні реакції. Психопатологічні проя­ви характеризуються інтенсивно вираженою астенією, тривожністю, страхом на фоні психічної напруги з за­грозливими уявленнями про майбутнє. Ці незвичні для особистості відчуття супроводжуються порушенням сну, хвилюванням. Боротьба мотивів, яка розгортаєть­ся в пресуїцидальний період, може раптово реалізува­тися як суїцид за типом суїцидального нападу

Таке суїцидальне рішення приймають після появи додаткових психотравмуючих впливів, часто зовні не­значущих. Суїцид при цьому тяжкий, загрозливий для життя. Постсуїцид здебільшого належить до суїцидально-фіксованого типу, характеризуючись вираженою астенією. За змішаних типів реакцій можливі демонстративно-маніпуляторські спроби, до яких вдаються з метою впливу на оточення. На висоті афекту при обме­женому контролі свідомості спроби нерідко мають сер­йозні наслідки.

Тужливо-депресивна реакція при психопатіях збуд­ливого типу. Властива психопатичним особистостям збудливого типу. Настає внаслідок втрати близьких, про­фесійного престижу, розриву пріоритетно значущих сто­сунків. У клінічному аспекті характеризується виражен­ням тужливого афекту, який хворі часто переживають як украй тяжке фізичне відчуття в ділянках серця, го­лови. У них домінують думки про незаслуженість, не­справедливість страждань, які доводиться терпіти, де­пресивна переоцінка минулого за нечітко вираженої пси­хомоторної загальмованості. Для таких реакцій властиві суїцидальні спроби протесту, заклику про допомогу.

Тривожно-депресивна реакція за психопатій збуд­ливого типу. Формується під впливом загрози втратити значущих осіб, руйнування соціального статусу, неви­ліковного захворювання, судової відповідальності. У психопатологічній картині тривожно-депресивної реак­ції головною є тривога, яка домінує над афектом суму. Для такої реакції характерне виражене рухове збу­дження з ажитацією і відчуттям нестерпності ситуації. Вона ґрунтується на стенічному компоненті, вибуху протесту, який часто призводить до істинної суїцидальної поведінки.

Динаміка суїцидальної поведінки у психопатичних особистостей збудливого типу зумовлюється

1 2

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні