Особливості управління туристичними підприємствами спеціальної економічної зони

Перехід до ринкових умов господарювання змушує підприємства туристичної індустрії пристосовуватися до конкурентного середовища, змінювати стиль керівництва, використовувати прийоми маркетингу в своїй діяльності. У роботі аналізуються проблеми управління туристичними підприємствами спеціальної (вільної) економічної зони "Курортополіс Трускавець", пропонуються перспективні напрями вирішення цих проблем.  

Актуальність всебічного дослідження туризму обумовлена його багатогранністю та суспільною значущістю. Стрімкий розвиток туризму, особливо за останні 50 років, дозволив визначити його як “феномен ХХ століття”[1]. За даними Всесвітньої туристичної організації (ВТО), чисельність міжнародних туристів на 2000 рік склала 698,8 млн. чол. , тобто практично кожен десятий мешканець планети відпочивав і подорожував за межами своєї країни. Прогнозується подальше зростання чисельності подорожуючих. Можна стверджувати, що туризм стає невід’ємною складовою життя людей більшості країн світу і одним із перспективних напрямків соціально-економічної діяльності в ХХІ столітті.  

Разом з тим, розвиток індустрії туризму в Україні та її інтеграція у світовий ринок вимагають вирішення гострих соціально-економічних проблем: 

- низький рівень життя населення;

- недосконала державна політика в галузі туризму;

- нерозвинена інфраструктура туристичної галузі;

- незадовільне управління туристичними фірмами;

- відсутність реклами за кордоном українських курортів та історичних пам’яток;

- практика роботи турагенцій України з орієнтацією переважно на вивіз за кордон туристичних груп та ін.  

Особливо актуально проблеми туристичного бізнесу стоять і для Прикарпатського регіону. Перспективним у плані розвитку туризму є Курортополіс Трускавець. З 1 січня 2000 року вступив у силу Закон України “Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу “Курортополіс Трускавець” [1], який дає низку переваг для суб’єктів економічної зони, забезпечуючи на її території умови сприятливого інвестиційного клімату.  

Недостатня розробленість питань управління туристичними підприємствами в умовах спеціальної економічної зони змушує звертатись до праць, дотичних до предмету дослідження. Тут слід відмітити праці В. Гаворецкєго, В. Квартальнова, А. Чудновського та інших [5; 12; 15]. Проблеми управління туристичними підприємствами висвітлені у працях закордонних вчених: Дж

Кейзера, Т. Худоби, Ч. Вітковськєго, Г. Голембскєго, Є. Альткорна [13; 14; 16; 17; 18], російських вчених: Г. Папіряна, А. Дуровича [4; 8; 9] та інших. Вагомий внесок у теорію дослідження сфери туризму та управління підприємствами в туризмі зробили такі українські вчені, теоретики і практики, як А. Гайдук, Г. Михайліченко, В. Кравців, Б. Петровський, Т. Сокол та інші [3; 6; 7; 10; 11].  

Кожен із вищеназваних дослідників туристичної індустрії вивчає певні конкретні аспекти туристичного бізнесу, ізольовано від інших. В працях теоретично висвітлено основні проблеми щодо організації та розвитку туризму. Дослідження в основному стосуються розвитку туристичного бізнесу та управління ним на державному та регіональному рівнях. Разом з тим, важливе значення мають саме практичні рекомендації для СЕЗ “Курортополіс Трускавець”, розроблені на науковій основі, які обґрунтують підходи до управління туристичними підприємством в умовах спеціальної економічної зони рекреаційно-туристського типу.  

У питаннях організації та управління туристичними підприємствами дуже важливо враховувати специфіку діяльності, регіональні, національні та інші аспекти. Спеціальна економічна зона рекреаційно-туристського типу, створена на основі міста Трускавця, визначила перспективи розвитку міста як туристичного центру. Воно стало привабливим для інвесторів, а це

1 2 3

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні