ПАРОНІМИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

процесу, явища; чинник: важливий фактор, моральний фактор, фактор стабілізації.

 

Управління — правління

Управління — 1) те саме, що керівництво: управління вироб­ництвом;

2) адміністративна установа або відділ якоїсь установи, організації, що відає певною галуззю господарської, наукової чи ін. діяльності: житлове управління.

Правління — 1) час (період), протягом якого певна особа здій­снює верховну владу над кимось, чимось; форма керівництва: пре­зидентське правління;

2) виборний орган, апарат, що керує уста­новою, організацією: правління кооперативу.

 

Гривня — гривна

Гривня — грошова одиниця незалежної України: п'ять гри­вень, курс гривні.

Гривна — металева шийна прикраса у вигляді обруча: Кольє нагадують давньоруські гривни.

 

Уява — уявлення

Уява — здатність уявляти — змальовувати, створювати, від­творювати щось у думках, свідомості: багата, збуджена, художня уява; плід уяви; спливати в уяві.

Уявлення — знання, розуміння чогось: викривлене, повне, по­милкове, правильне уявлення; уявлення про розвиток суспільства; давати уявлення; складати уявлення.

 

Показник — покажчик

Показник — свідчення, доказ, ознака чогось; переважно у множині — результати про досягнення чогось тощо: показник ку­льтури, показники роботи, економічні показники.

Покажчик — знак, що вказує на напрям руху, розташування чогось: довідкова книжка або довідковий список: покажчик тем­ператури, алфавітний покажчик.

Індосант — індосат

Індосант — особа, яка робить передатний напис на чеках, век­селях та інших цінних паперах

Індосат — особа, на яку переводять чек, вексель та інші цінні папери.

 

Економічний — економний

Економічний — 1) який стосується сукупності суспільно-ви­робничих відносин, господарського життя тощо: економічна криза, економічне життя, економічний журнал;

2) вигідний у господар­ському відношенні: економічний проект, економічний режим, еко­номічна технологія, економічне устаткування.

Економний — який ощадливо витрачає щось, сприяє економії тощо: економне витрачання коштів, бути економним.

 

 

Оснований — заснований

Оснований — який грунтується на чомусь, в основі якого ле­жить те, про що йдеться: оснований на праці, оснований на успіхах (питання на чому?).

Заснований — який кладе початок існуванню чогось, створює, організовує щось: фонд, заснований президентом (питання ким? де? коли?).

 

Тактовний — тактичний

Тактовний — який володіє почуттям міри, такту: бути так­товним; тактовна людина, допомога; тактовне зауваження, ке­рівництво.

Тактичний — що стосується тактики як сукупності прийомів або способів, використовуваних для досягнення мети або здій­снення певної бойової операції: тактичний план, удар, успіх; так­тичні заходи, міркування, принципи.

 

Вникати — уникати

Вникати — намагатися зрозуміти сутність причини, явища, події тощо: вникати в суть справи (питання в що?).

Уникати — намагатися обминати проблеми, перешкоди, людей (сторонитися, цуратися): уникати зустрічей (питання кого? чого? що робити?).

 

Позичати — запозичати

Позичати (позичити) — брати щось для тимчасового корис­тування, у борг: позичати гроші.

Запозичати (запозичувати) — переймаючи щось, засвоювати, робити своїм надбанням: запозичати добрі приклади.

 

1 2 3