ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ

 

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ

ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

[Вахновська Н. А. , «Економічний форум» 2011, №1]

    Обґрунтовано основні напрямки вдосконалення податкової системи держави в контексті реалізації окремих положень Податкового кодексу.

    Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями. Першочерговою потребою сьогодення є забезпечення збалансованого розвитку всіх підсистем суспільства, гармонізації інтересів різноманітних верств населення, створення міцного економічного підґрунтя для інтеграції України у світову економічну систему. Чільне місце у цьому процесі займає реформування податкової системи, яка забезпечує державу необхідними фінансовими ресурсами.

    Проблеми реформування податкової політики сьогодні є вкрай актуальними в контексті дискусій стосовно нової програми реформ, долі реформ і напрацювання

інструментарію реалізації реформ.

    Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. Актуальність обраної теми дослідження на сучасному етапі розвитку економіки держави обґрунтовується підвищенням конкурентоздатності і активною участю у світогосподарських відносинах. Проблеми оподаткування постійно цікавили економістів, філософів, державних діячів у різні епохи. В наш час проблемам податків присвячуються праці таких відомих в Україні вчених як Л. М. Демиденко, А. І. Крисоватий, М. Кучерявенко, І. О. Луніна, В. М. Мельник, О. Р. Романенко, В. М. Федосов та інші. За кордоном аналіз таких питань провадився А. А. Буковецьким, К. Вікселем, Дж

М. Кейнсом, Дж. С. Міллем, П. В. Мікеладзе, Дж. Меклі, І. Х. Озеровим, А. Соколовою, М. Фрідманом та ін. Проте, дослідження проблем реформування податкової системи як наслідок прогалин діючого податкового законодавства є необхідним і своєчасним на даному етапі розвитку країни.

    Економічний форум. 1/2011

    Цілі статті. Мета статті: дослідити та виокремити як прогресивні напрямки, так і

певні дискусійні норми, які суперечать завданням та пріоритетам податкової політики в умовах посткризового відновлення економіки.

    Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням

отриманих наукових результатів. Як правило, податкова система є рушійною силою у процесі державного регулювання соціально-економічного розвитку, інвестиційної стратегії, зовнішньоекономічної діяльності, структурних змін у виробництві, прискореного розвитку пріоритетних галузей.

    З самого початку побудови податкової системи України Закон України «Про систему оподаткування» від 25 липня 1991 року № 1251-XII був фіскально орієнтований. Податкова система почала набувати конфіскаційного характеру.

   Сучасна податкова система позбавлена стимулюючої основи, яка в нинішніх умовах розвитку повинна розкриватися у взаємозв’язку усіх основних функцій оподаткування – фіскальній, розподільчій, регулюючій та похідних від них.

    Проаналізувавши зміст прийнятого Податкового кодексу, ми можемо виділити таке позитивне зрушення податкової системи як скорочення кількості податків і зборів та зниження податкового тиску на економіку. Так, замість 28 загальнодержавних та 14 місцевих обов’язкових платежів, що були закріплені Законом України «Про систему оподаткування», Податковим кодексом пропонується запровадити відповідно 19 та 5 платежів. При цьому, до 2015 року скасовано буде ще один державний та два місцевих збори, таким чином кількість державних місцевих платежів складе 18 та 3 відповідно.

    Зауважимо, що за даними дослідження Paying Taxes 2010, середньостатистичне

українське підприємство протягом року сплачувало 147 податків та платежів, найгірший показник в світі (183 місце). Для порівняння, в Росії кількість платежів складає - 11, Польщі - 40, Чехії - 12, - Білорусі - 107, Грузії – 18, США - 10, Франції - 7, Китаї – 7. Більша частина податків та внесків (96) в Україні пов’язана з оподаткуванням праці.

    Водночас необхідно підкреслити, що окремі скасовані платежі не створювали додаткового тиску на економіку, а лише перерозподіляли кошти в напрямі підтримки окремих сфер. Зокрема, збір за проведення гастрольних заходів, який спрямовується до спеціального фонду бюджету, використовується як інструмент підтримки вітчизняної

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні