ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ

ПОЛІТИЧНА СВІДОМІСТЬ

Будь-яку проблему політології, а особливу сферу практично-політичних відносин, необхідно розглядати крізь єдність думки та поведінки політичних суб’єктів.

Однак щоб була думка, потрібні воля та бажання. Людська воля, збагачена здатністю мислити свідомо, втілюється у критичних діях людини, соціальних спіль­ностей. Розрив між думкою і дією проявляється в абстрактному теоретизуванні, коли думка відривається від дії, та безглуздому експериментуванні, коли дія відривається від думки. Подолання цього розриву ба­зується на принципі єдності думки і дії як головного у сутності людини. Реалізація на практиці даного принципу передбачає відносний поділ його на складові елементи, пізнання останніх, що є механізмом ефектив­ного творення та відтворення людини, соціальних спільностей людей у всіх сферах суспільного та інди­відуального життя.

Розгляду духовних та діяльнісних основ політичних суб'єктів присвячено ряд лекцій з політології. Вони охоплюють собою політико-духовні компоненти полі­тичних відносин суспільства, які є характерними для соціальних спільностей, органічно притаманні їм і ді­стають втілення у практичній діяльності. Поза знанням і пізнанням політико-духовних цінностей, інтересів, по­літичної свідомості ефективна практична політика не­можлива. За підрахунками західних спеціалістів, до 2000 р. в передових індустріальних державах вартість інтелекту (знань, ініціативи, підприємливості) стано­витиме 90—95 % усієї вартості вироблюваної продук­ції. Це яскраво свідчить про значимість інтелектуаль­ного потенціалу суспільства, його вирішальну роль у прогресі, механізмі функціонування й розвитку людських спільностей. Зрозуміло, це стосується і по­літики.

Усвідомлення людьми суспільних відносин, свого місця й ролі в них, інтеграція у духовній сфері діста­ють втілення у поняттях суспільної та індивідуальної свідомості. Суспільна свідомість — це колективний ро­зум народу, його духовний стан і цінність, цілісність духовного життя, що визначається суспільним буттям.

За глибиною відображення дійсності у суспільній свідомості вирізняють буденну і теоретичну свідомість;

способом відображення — суспільну психологію та Ідеологію; за предметом, відображення — специфічні форми суспільної свідомості

Усі ці складові суспільної свідомості взаємопов'язані та взаємозумовлені. І якщо одна з них абсолютизується, розглядається у відриві від іншої, то на практиці це перетворюється на догматизм, антиісторизм, авторитаризм суб'єкта соціального мислення, а головне — внаслідок цього суспільна сві­домість як цілісність духовного буття відображає систе­му реальних суспільних відносин неадекватно, суб'єк­тивно, однобічно.

Так було в умовах нелегітимної політичної влади, коли суб'єкти, що були при владі, оголошували сус­пільну свідомість та її форми найвищими цінностями духовності народу, хоча вони такими не були. Тому суспільна свідомість не могла бути мобілізуючою, ор­ганізуючою та. перетворюючою силою. Суспільні ідеї, цінності та практика розривалися. Відносний поділ свідомості і буття ставав абсолютним. Суспільне життя міфологізувалося, а мова верховних політиків підміняла мову науки. Субстанція свідомості — свобода розпо­ряджатися розумовими здібностями, знаряддями інте­лектуальної діяльності відокремлювалася від свого носія — людини.

Якщо атрибути свідомості та її основа — свобода — загнані у простір, де. нагромаджувалася величезна маса відходів виробництва думки й мови, а буття не сприяє вираженню їх, то тут наявна утопічна суспільна й індивідуальна свідомість, відрив їх від дійсності, при­чому такий стан свідомості консервується та наса­джується методами адміністрування, насильства, брех­ні. Влада, яка визначає, що повинен знати народ і лю­дина, є владою фіктивною. М. Бердяев відзначав, що для повалення фіктивної влади потрібна свобода слова. В атмосфері несвободи процвітають пусті слова, і вони незаперечні.

 Відновлення смислу слова, правдивого, реального й повновладного вживання

1 2 3 4 5 6 7 8