ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУТНОСТІ ВЧИНКУ

ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУТНОСТІ ВЧИНКУ

Вимоги суспільства спонукають нас виробляти й постійно удосконалювати серії надійних критеріїв у різних галузях життєдіяльності людини, що визначають її поведінку та адекватність останньої цим вимогам. Наше суспільство на сучасному етапі переживає важкий період становлення нових економічних та політичних відносин, нової суспільної свідомості. Труднощі економічного розвитку, політичні протиріччя та відомі деформації суспільної свідомості – все це знаходить свій вияв у моральній сфері людей, зокрема підлітків. Тому нас не можуть не турбувати питання причин і умов становлення деформованої особистості, з викривленим, неадекватним ставленням до світу, до суспільства, до інших людей. Щоб успішно вирішувати проблему запобігання негативним новоутворенням особистості, які в кінцевому рахунку реалізуються в аморальних вчинках, та розробити засоби їх усунення, необхідно, перш за все, досконало вивчити, що вони собою являють.

Згадані проблеми, на жаль, ще слабко розроблені психологічною наукою. Що таке аморальний вчинок? Яка його природа? Однозначної відповіді на ці запитання ми ще не знаходимо.

Щоб зрозуміти, що собою являє аморальний вчинок, необхідно, насамперед, розглянути сутність вчинку.

У психологічному словнику вчинок визначається як свідома дія, оцінювана як акт морального самовизначення людини, в якому вона стверджує себе як особистість у своєму ставленні до іншої людини, до себе самої, до групи або до суспільства, до природи в цілому [10]. Більшість психологів (Л. І. Божович, Л. С. Виготський, О

М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн та ін. ) визначають вчинок як одиничний поведінковий акт, пов’язаний з виконанням або невиконанням людиною своїх моральних обов’язків. Із сукупності таких актів складається моральна діяльність або поведінка людини.

Реалізації вчинку передує “внутрішній план дії”, в якому представлені свідомо вироблені наміри, є прогноз результату і оцінки з боку оточуючих людей і суспільства в цілому. Наміри виступають ідеальним образом вчинків і завжди існують в усвідомленій формі. Вчинок – це дія, яка усвідомлюється діючим суб’єктом як суспільний акт, що відображає ставлення цієї людини до іншої, а також до колективу, суспільства в цілому і, в свою чергу, викликає ставлення до себе.

За загальноприйнятим визначенням [11, 488], реально-практичну структуру вчинку складають:

1) ситуативний компонент – поєднання зовнішніх та внутрішніх умов, що спричиняють певний вчинок;

2) мотиваційний компонент – властиве особистості первинне усвідомлення збуджуючого, спонукаючого характеру ситуації, що приводить до актуалізації певних мотивів вчинків, до їх протиставлення чи поєднання, в результаті чого формується мотивація вчинку, складне психологічне утворення, в якому поєднуються певні ідеали, ідеї особистості щодо прийняття певного рішення відносно мети та характеру вчинку;

3) дійовий компонент – комплекс реально-практичних дій особистості, спрямованих на прийняття нею рішення щодо морального змісту ситуації та на реалізацію прийнятого рішення;

4) післядійовий компонент – комплекс пізнавально-перетворюючих дій особистості, спрямованих на вторинне постдійове усвідомлення змісту здійснених нею вчинків, на усвідомлення їх результатів та на їх оцінювання.

Якщо мати на увазі конкретний вчинок, то, звичайно, виникає потреба визначити його домінуючий мотив. "При поясненні будь-якого людського вчинку треба враховувати спонуки різного рівня і плану в їх реальному сплетінні і складному взаємозв’язку. Міркувати тут однопланово, шукати мотиви вчинку тільки на одному рівні в одній площині – означає свідомо позбавити себе можливості зрозуміти психологію людей і пояснити їх поведінку" [12, 261].

Мотивами поведінки можуть виступати потреби,

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні