ПСЗ Контрольна

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА

РІВНЕНСЬКИЙ ІНСТИТУТ

 

 

           Позааудиторна 

    контрольна робота

      з дисциплiни:

     «Право соцiального забезпечення»

 

                                              Виконала:

                                             студенткаIVкурсу

                                              групи П-42

                                              Троцька Ірина

 

 

 

 

                       Рівне 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенсія за віком   

План

Вступ

 

Висновок

Список використаної літератури


 

Вступ

 

Нині діє єдина державна система пенсійного забезпечення, що залишилася нам у спадшину від колишнього Союзу РСР. Вона сформована на принципах старої бюджетно-розпорядчої моделі соціальної політики і не орієнтована на труднощі перехідного періоду до ринкової економіки, складну демографічну ситуацію в Україні.

Перехід до нової економічної моделі – ринкової економіки, розвантаження Державного бюджету, за рахунок якого раніше виплачувалися пенсії й допомоги, передбачає формування нової системи пенсійного забезпечення.

Найважливішими чинниками розвитку пенсійного забезпечення є рівень розвитку економіки, демографічні та інші соціальні проблеми. Всі ці фактори діють у взаємній обумовленості, і розгляд їх дозволить визначити тенденції розвитку пенсійного забезпечення і передумови формування нової системи, яка відповідає цьому етапові розвитку нашої країни.

Пенсія (від лат. pensio – платіж) - це регулярна грошова виплата як матеріальна допомога за віком, з Інвалідності, за вислу­гу років, у разі втрати годувальника.

Пенсійне забезпечення за віком здійснювалося в СРСР з 1928р.

Пенсії за віком відрізняються від інших видів пенсійного забезпечення, приміром, від пенсії з інвалідності та за вислугу років

Пенсії за віком - головний вид матеріального забезпечення непрацездатних громадян, що стосується життєво важливих інтересів мільйонів пенсіонерів.

Пенсії за віком законодавець поділяє на три види: на загальних підставах, пільгових і з спеціальних юридичних підстав.

Загальними підставами /умовами/ пенсійного забезпечення за віком є: пенсійний вік і трудовий стаж установленої тривалості.

Під пільговим пенсіонуванням слід розуміти - можливість ви­йти на пенсію за віком або в молодшому віці за загальної незмінної тривалості трудового стажу, або за одночасним зниженням вимог до віку і тривалості трудового стажу.

Що ж до спеціальних юридичних підстав, то вони мають зна­чення для окремих категорій громадян: потерпілих від Чорнобильської катастрофи, Інвалідів, учасників війни і сімей загиблих воїнів, багатодітних матерів і матерів-інвалідів з дитинства, жінок, які працювали в текстильному виробництві, механізаторами, а також на деяких видах робіт у сільському господарстві; сліпих і хворих гіпофізарним нанізмом /ліліпутів/; за неповного стажу роботи.

Основні умови пенсійного забезпечення за віком є: досягнення пенсійного віку і наявність певного трудового стажу, тобто дві умови.

У юридичній літературі досить докладно розглянуто питання пенсійного забезпечення, а зокрема поняття “пенсія” та її суттєві ознаки. Отже пенсія це:

–                               періодичні виплати, що проводяться за рахунок коштів соціального страхування з метою матеріального забезпечення робітника, службовця чи його сім’ї у зв’язку з завершенням повного великого циклу його трудової діяльності або у зв’язку з остаточним чи тривалим вибуттям його з числа повноцінних працівників[1];

–                               матеріальне забезпечення громадян у старості, по інвалідності та в разі втрати годувальника, а також за вислугу років у вигляді систематичних грошових виплат[2];

–                               регулярна (періодична) грошова виплата соціально-аліментарного призначення, що провадиться особам похилого віку, інвалідам та іншим категоріям громадян та їх сім’ям у випадках, передбачених законом із суспільних фондів споживання у зв’язку з їх (або особи, на утриманні якої вони знаходяться) минулою трудовою або іншою суспільно корисною діяльністю, яка припинена або замінена більш легкою діяльністю з передбаченої законом поважної причини; виплата, розмір котрої співвідноситься, як правило, з минулим заробітком. Ця виплата є для непрацюючих пенсіонерів основним джерелом засобів до існування

1 2 3 4 5 6 7 8