Пакети прикладних програм як засіб проектування автоматизації програмування

результатами будуть:

графік, у якому побудовані фактичні значення, а по них пряма й парабола;

коефіцієнти для рівняння прямої й параболи.

 

Опис основних алгоритмів розрахунку.

 Алгоритм статистичного аналізу.

 Кореляційний аналіз. У таблицю вводять значення результативної ознаки (Z) і двох факторів (X1 і X2). У схованих стовпцях розраховуються  значення X1*X1, X2*X2, Z*Z, добутку X1*Z, X2*Z, розрахункове значення результативної ознаки (Z1) , різниця (Z-Zсред), (Z-Zсред)^2, різниця (Z1-Z1середовищ), а також її квадрат. Перебувають прості середні значення результативного ознаки фактичні і розрахункові. Щоб знайти Z1, необхідно підставити значення факторів у рівняння множинної регресії. Z1=a0+a1*X1+a2*X2 Коефіцієнти а0, а1, а2 знаходимо з системи рівнянь методом Гаусса. åZ=a0n+ a1åX1+a2åX2 åZX1= a0åX1+a1åX1X1+a2åX1X2åZX2=a0åX2+a1åX1X2+a2åX2^2. Коефіцієнт множинної регресії знаходимо по формулі Rмн=ÖDy1/Dy2, де Dy1=å(Y1-Yсред)^2/N, а Dy=å(Y-Yсред)^2/N. Коефіцієнт парної регресії Rx1x2=(åX1X2 - åX1*åX2/N)/((åX1^2(åX1*åX1/N)*(åX2^2 - (åX2*åX2/N))).

Аналогічно розраховуються Rzx1 і Rzx2.

Дисперсійний аналіз.

Знаходимо середні по рядках і стовпцям заповненої таблиці, середнє по всієї таблиці й середні I II і 1,2,3 факторів.

Дисперсія по повторення перебуває в такий спосіб: обчислюється різниця середніх по повтореннях і загальн середньої; знаходимо квадрат отриманого числа; знаходимо суму квадратів і множимо її на добуток кількості градацій фактора А, на кількість градацій фактора В. Аналогічно перебуває дисперсія по факторові I II і факторові 1,2,3. Загальну дисперсію знаходять по формулі å(Y-Yср)^2/N. Залишкову як різниця загальної дисперсії й суми дисперсій по повторенням, по факторові I II , факторові 1,2,3 і взаємодії.

Аналіз рядів динаміки. У таблицю вводяться значення року й фактичне значення аналізованого показника (X)

У схованих стовпцях розраховується добуток xt, де t- порядковий номер значення, далі розраховуються t^2, t^3, t^4 і xt^2. Знаходять суми цих стовпців. Рівняння прямої виглядає наступної  образом y=a+bt.

Коефіцієнти а й b знаходимо із системи åX=an+båt åxt=aåt+båt^2 розраховуємо коефіцієнти, використовуючи метод Гаусса.

Рівняння параболи y=a+b*t+ct^2. Коефіцієнти a, b,c знаходимо із системи åx=an+ båt+cåt^2 åxt= aåt+bå t^2+cåt^3 åxt^2=aåt^2+båt^3+cåt^4

Опис процесу керування роботою програмного продукту.   Система меню являє собою стандартний інтерфейс, пропонований засобами Excel. Це набір псевдокнопок і діалогових вікон, використовуваних для одержання вступної або вихідної інформації від користувача. Головне меню перебуває на аркуші Меню. У ньому можна вибрати  статистичний метод. При натисканні кнопки з назвою статистичного методу, интересующего нас, ми переходимо на аркуш із відповідною назвою.

Інструкція з використання розробленого програмного продукту.

Кореляційний аналіз. Виберіть у головному меню “Кореляційний аналіз”. На аркуші Кореляційний аналіз, на який ви при цьому перейдете натисніть кнопку “введення”. На екрані з'явиться діалогове вікно, у якому вам необхідно буде вказати кількість рядків таблиці. Потім в осередки, призначені для уведення вихідних даних, можна буде вводити відповідні значення. У режимі  уведення значення можна коректувати, установивши курсор на осередок з неправильними значеннями й клацнувши два рази кнопкою миші. По закінченні уведення, щоб  переглянути результати аналізу необхідно нажати кнопку “Результати”. Якщо дані  вимагають коректування, натисніть кнопку “Коректування” і внесіть необхідні зміни. Щоб переглянути як виглядають вихідні дані й результати на аркушах

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні