Передумови формування компетентності дітей з особливими потребами

Передумови формування компетентності дітей з особливими потребами

Формування життєвої компетентності учнів спеціальної школи потребує певних передумов. Однією з них ми вважаємо дошкільну підготовку. На основі аналізу психолого-педагогічної літе­ратури та досвіду роботи спеціального дитячого садка №3 м. Кам'янця-Подільського пропонуємо модель формування готовності дошкільників із проблемами розумового розвитку до навчання у школі.

Фізична готовність

1. Нормальний стан здоров'я.

2. Наявність навичок фізичної культури (ходьба, біг, стрибки, кидання в ціль).

Розумова готовність

1. Змістовний бік готовності:

• загальні знання про довкілля (про предмети першої необхідності, професії, знаряддя праці, про­дукти праці, місце мешкання, рослинний та тваринний світ, явища неживої природи, соціальні явища та свята, морально-етичні поняття); спеціальні знання з мови, математики, образотворчої та конструктивної діяльності.

2. Процесуальний бік готовності:

• загальні способи розумової діяльності (уміння слухати, утримувати в пам'яті план наступної діяльності, орієнтування у просторі, зв'язне висловлювання на рівні опису з використанням сенсорних еталонів, розповіді, вміння порівнювати, робити найпростіші узагальнення, здійснювати дію переносу, критично оцінювати діяльність ровесників та свою власну тощо);

• спеціальні способи розумової діяльності (дії звукового аналізу слів, інтонаційного розрізнення меж речень, голосних "и", "і", приголосних "м" і "н", дій додавання та віднімання по 1, прямого рахунку в межах 7-10 та оберненого в межах 5, скульптурного та конструктивного способів ліплення тощо).

Особистісна готовність

1

Мотиваційна (бажання виконувати навчаль­не завдання, мрії про школу, гра в навчання).

2. Вольова (почуття відповідальності, уміння долати труднощі, дотримуватися загальних вимог).

3. Готовність працювати в колективі (умін­ня домовитися про спільну дію, запропонувати до­помогу, попросити поділитися чимось тощо).

Формування змістовної сторони готовності до навчання та виховання дітей із проблемами розу­мового розвитку забезпечується шляхом розвитку предметної діяльності для засвоєння знань про предмети та їх призначення, а також способів дій з ними. Неабияке значення має формування знань про довкілля. Для цього пропонується використо­вувати дидактичні ігри: "Що з чого і для чого?", "Що зайве?", "Ботанічне (зоологічне) лото" тощо, які допоможуть дитині краще сприймати, засвою­вати, систематизувати відповідні знання. Програ­мою четвертого року навчання у спеціальному дитячому садку передбачено методики вироблення спеціальних знань із мови та елементарних мате­матичних знань і вмінь. У формуванні готовності дітей до навчання в спеціальній школі відіграє велику роль і розвиток спеціальних знань та вмінь з образотворчої діяльності та конструювання.

Відповідно відбувається й формування про­цесуальної та особистісної готовності до навчання дітей із проблемами розумового розвитку.

Корекційно-компенсаторна робота з форму­вання мовленнєвої готовності дошкільника до навчання у спеціальній школі проводиться за такими напрямками:

• збагачення словника, корекція мовленнєвих стереотипів, наповнення змісту слів конкретними наочними образами;

• мовленнєве оформлення предметних дій (що спочатку? що в кінці? що з чого і для чого? та ін. );

• розвиток уміння зв'язно висловлюватися (за мовленнєвої та перцептивної пасивності дитини із проблемами розумового розвитку);

• формування фонематичних операцій та корекція звуковимови

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні