Перегляд судових рішень у касаційному порядку

ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ У КАСАЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ 

План

1. Право касаційного оскарження

2. Подання касаційної скарги

3. Порядок розгляду касаційної скарги

4. Постанова касаційної інстанції

Список використаних джерел

 

 


1. Право касаційного оскарження

Касаційне провадження є однією з гарантій винесення господар­ськими судами законних судових актів і являє собою самостійну стадію судового процесу. З одного боку, касаційне провадження в господарському процесі обмежується перевіркою дотримання норм матеріального й процесуального права судами нижчого рівня. З іншого боку, до повноважень господарського суду касаційної інстанції віднесене право змінювати рішення суду першої інстанції, постанову апеляційної інстанції, а також відміняти їхнє рішення та приймати нове.

Касаційне провадження - це стадія господарського процесу, що передбачає перевірку господарським судом законності судових актів, які набрали законної сили.

Касаційне провадження має багато спільного з апеляційним про­вадженням, оскільки ці дві стадії судового процесу спрямовані на перевірку судових актів. У той самий час мають місце і деякі відмін­ності, викликані тим, що предметом апеляційного провадження є судові рішення місцевих господарських судів, які не набрали за­конної сили (ч. 1 ст. 91 ГПК України), а касаційного - рішення місцевого господарського суду, що набрало законної сили, та по­станови апеляційного господарського суду (ст. 107 ГПК України). Апеляційний господарський суд повторно розглядає справу за на­явними і додатково Поданими доказами (ч. 1 ст. 101 ГПК України), а суд касаційної інстанції перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального й процесуального права (ч

1 ст. 111-7 ГПК України).

Касаційне провадження характеризується такими рисами:

- порушується за скаргою осіб, що брали участь у справі. Згідно зі ст. 107 ГПК України мають право подавати касаційну скаргу сторони у справі та особи, яких не було залучено до участі у справі, якщо суд прийняв рішення чи постанову, що стосується їхніх прав та обов'язків, а касаційне подання - прокурор;

-  об'єктами касаційного оскарження є судові акти, які набра­ли законної сили, у тому числі апеляційної інстанції;

-  касаційний суд на відміну від апеляційного суду не переві­ряє обґрунтованість судових актів, а перевіряє їх законність;

-  касаційний суд не зв'язаний межами скарги, а перевіряє за­конність судових актів у цілому;

-  у касаційному порядку судові акти переглядаються Вищим господарським судом України. Згідно зі ст. 108 ГПК Украї­ни касаційною інстанцією є Вищий господарський суд Укра­їни, який переглядає за касаційною скаргою (поданням) рі­шення місцевого господарського суду та постанови апеля­ційного господарського суду.

Касаційне оскарження складається з таких стадій:

-  порушення касаційного провадження;

-  підготовка до розгляду касаційної скарги (подання);

-  судовий розгляд касаційної скарги (подання) і прийняття постанови.

Право на подання касаційної скарги або касаційного подання мають, відповідно, сторони й прокурор. Таке саме право мають і особи, яких не було залучено до участі у справі, якщо суд прийняв рішення чи постанову, що стосується їхніх прав та обов'язків, у тому числі громадяни, які не є суб'єктами підприємницької діяль­ності. Право на касаційне оскарження виникає з дня набуття рі­шенням та постановою законної сили за наявності передбачених чинним законодавством передумов.

У п. 1 роз'яснень Президії Вищого господарського суду від 28. 03. 2002 р. звертається увага на те, що право на касаційне оскар­ження мають також громадяни, які не є суб'єктами підприємниць­кої діяльності, якщо суд прийняв рішення чи постанову, що стосу­ється їхніх прав та обов'язків.

Таким чином, право касаційного оскарження мають особи, ви­значені ст. 107 ГПК України: сторони, прокурор та особи, яких

1 2 3 4 5 6 7 8