Перехід творів від автора в суспільне надбання

особи щодо держави.

Ефективна система захисту інтелектуальної власності і особ­ливо промислової власності є наявність в країні патентної си­стеми. Створення патентної системи промислової власності має подвійну мету: з одного боку шляхом прийняття законодавчих актів вона законним чином оформлює економічні та моральні права авторів і власників об'єктів права інтелектуальної влас­ності, а з другого —стимулює творчу активність громадян, сприяє поширенню та захисту її результатів.

Так, право на одержання патенту на винахід, тобто охорон­ного документа на результат своєї праці, стимулює вкладання фінансів та зосередження людських ресурсів у галузі дослід­жень та розробок. Існування патенту стимулює інвестиції в про­мислове виробництво шляхом використання винаходу. Публі­кація патенту робить доступною інформацію про нього широ­кому колу осіб і стимулює, таким чином, створення нових ви­находів. Право на торговельну марку захищає від недобро­совісної конкуренції, а також дає можливість користувачу ви­різняти товари певної якості серед подібних.

Крім того, відбита в патентній документації технічна, техно­логічна і правова інформація дає можливість заощаджувати час, гроші і сили в процесі науково-дослідної діяльності, не повторювати роботу, яку вже зробили інші дослідники. Патен­тна документація дозволяє виявляти альтернативні технології, якими можна замінювати вже існуючі. Аналіз патентної доку­ментації дозволяє дати оцінку конкретній технології, розглянути її на предмет впровадження. Патентна документація дає можливість визначити рівень розробки даної проблеми, вия­вити підприємства-конкуренти, які діють в даній галузі. Вивчен­ня патентної документації може допомогти знайти рішення технічних проблем, провести експертизу науково-технічних про­грам, визначати пріоритетні напрямки розвитку окремих галу­зей промисловості і виробництва.

Прикладом використання винаходу може бути історія ви­никнення японської фірми TOYOTA. У 1896р. Сакігі Тойота от­римав патент на вдосконалення ткацького верстата, а через 13 років — на автоматичний ткацький верстат. У 1924р. його син уклав ліцензійну угоду з компанією «Платт» на виключне пра­во виготовляти і продавати автоматичний верстат у певних країнах. Вартість ліцензії становила 25 млн доларів

На які і була заснована відома автомобільна фірма TOYOTA.

Отже, узагальнюючи, можна зробити висновок:

1. Інформація про патенти полегшує передачу нових техно­логій.

2. Патенти стимулюють наукові дослідження і їх практичне використання.

3. Патенти є каталізатором нових технологій.

4. Патенти дають змогу через передачу прав, внесення до статутного фонду тощо успішно комерціалізувати інтелектуаль­ну власність.

Із розширенням міжнародного співробітництва посилюється важливість такого об'єкта інтелектуальної власності, як торго­вельна марка. Вона може бути важливим внеском у зростання потенціалу підприємства, допомогти йому зайняти вигідне ста­новище на ринку. Торговельна марка засвідчує відповідальність певної компанії за якість продукції. Вдало використана торго­вельна марка дає можливість отримати додатковий прибуток від її використання. Розкручені торговельні марки можуть про­даватись або передаватись за ліцензійними угодами й таким чином приносити прибуток.

Добре поставлений захист авторських прав вигідний не тільки авторам, але й державі в цілому. Він допомагає усунути недо­бросовісну конкуренцію, сприяє поповненню державної скар­бниці за рахунок податків та сплати зборів.

Об'єкти авторського права відповідним чином захищені, ма­ють істотне економічне значення як для авторів, так і для дер­жави. Відома фірма «Microsoft», використовуючи такий об'єкт авторського права, як комп'ютерна програма, за короткий час вийшла на перше місце у світі за обсягом капіталу, а її заснов­ник Біля Гейтс - став найбагатшою людиною світу.

Поняття авторських та суміжних прав

Авторське право виникло

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні