Перехід творів від автора в суспільне надбання

інгредієнтів речовин та їх кількісного складу. Стає очевид­ною потреба викладання майбутнім інженерам основ знань, пов'язаних із захистом інтелектуальної і передусім промис­лової власності.

Конституція України наголошує, що «кожен має право володіти, користуватися й розпоряджатися своєю власніс­тю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності». Одне з найважливіших завдань сучасної вищої школи — на­вчити майбутніх науковців, конструкторів, технологів і ви­робничників реалізувати це право.


Список використаної літератури

  1. Атаманчук Г.В. Основи інтелектуальної власності: Курс лекцій. – Рівне: видавець Зень О.М., 2006. – 184с.
  2. Мікульонок І.О. Основи  інтелектуальної власності: Навч. посібник. – К.: ІОЦ «Видавництво «політехніка»», Ліра-К, 2005. – 232 с.
  3. Право інтелектуальної власності: академічний курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О.Д. Підопригори., О.Д. Святоцького. – 2-ге видання, переробл. та допов.  – К.: Концерн «Видавничий дім» «ІнЮре», 2002. - 672 с.          

 

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні