Переробка інформації

будь-якої сфери людської діяльності.

Оглядова довідка – логічно опрацьована інформація з існуючих опублікованих вихідних документів з наявними рекомендаціями стосовно предмету огляду. Вона містить відомості про окремі аспекти стану науково-практичних напрямів, проблем, об'єктів, організацій тощо. Вона має суттєве значення для оцінки поточних змін стану питання (проблеми, теми), що розглядається.

Довідка – це відповідь на разовий запит споживача, яка містить інформацію. Мета довідки – виявити та передати споживачеві потрібну інформацію, а не знайомити його зі змістом первинних документів. При підготовці довідки, як правило, відсутній оціночний підхід до інформації, при наявності такого підходу до джерел виявленої інформації. Референт (інформаційний посередник), який готує довідку, не аналізує викладену інформацію у довідці[15, 17-18].


Розділ 2. Оглядова довідка на тему:  „Характеристика процесів аналітико-синтетичної переробки інформації”

2. 1. Аналіз та синтез як методи переробки інформації

Споживачем інформації можуть бути будь-яка людина або колектив, що потребує інформації, відібраної з масиву документних джерел і опрацьованої відповідно до інформаційної потреби. Таку інформацію створюють для інформування споживача про існування документа, його внутрішні та зовнішні властивості та ознаки, для орієнтування в документному потоці, масиві, ресурсі. Завданням референтів-аналітиків є виявлення, відбір, аналітико-синтетична обробка документної інформації та підготовка на цій основі інформаційних документів

Основна відмінність процесу наукової обробки документів полягає в тому, що її результат – не просто аналіз і згортання первинної інформації, а перетворення її на інформаційний засіб базової діяльності споживача інформації[4].

Отримання інформаційних (вторинних) документів базується на таких процесах обробки документальних джерел інформації:

— вилучення з документів, відбір і систематизація системи даних і фактів, які характеризують основні аспекти стану об'єкта, що розглядається;

— доповнення їх, уточнення змісту, оцінка новизни і значущості, перевірка достовірності і встановлення взаємозалежності;

— логічне перетворення даних і фактів з метою отримання нової інформації про стан об'єкта, тобто знання про досягнутий об'єктом рівень, організаційно-економічну ситуацію і тенденції розвитку.

Сукупність цих процесів становить зміст поняття "інформаційний аналіз і синтез". Поряд з бібліографічним аналізом і методами дисциплінарного аналізу різноманітних наукових і технічних дисциплін він є одним із видів аналітико-синтетичної обробки документної інформації.

Кожному виду наукової обробки притаманне певне співвідношення аналізу і синтезу, певний рівень проведення їх.

Аналіз і синтез – це загальнонаукові методи пізнання.

Аналіз передбачає розчленування об’єкта вивчення на складові, виявлення його властивостей, відношень тощо. Аналіз дає можливіст нарізно вивчати окремі складові об’єкта. Основне завдання при використанні цього методу – поаспектно проаналізувати зміст вихідного документа, визначити, яка інформація відноситься до кожного з аспектів. Аналіз дозволяє знайти головне, що належить включити в інформаційний документ, виявити надмірні відомості та відкинути їх.

Синтез – об’єднання в одне логічне ціле цінної інформації, виявленої в результаті аналізу змісту первинного документа. Але в процесі синтезу створюється новий документ, в якому забезпечено новий взаємозв’язок. Синтез – це вивчення об’єкта в його цілісності, єдності, взаємозв’язку його частин та властивостей[15, 19].

Розглядаючи аналіз і синтез як загальнонаукові методи навчання,

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні