Переробка інформації

існуючих інформаційних документів, що відповідають запиту споживача з метою відбору релевантних і пертинентних документів;по можливості повне виявлення первинних документів, профільних з інформаційним запитом споживача ( інформаційна розвідка, попередній аналіз документів);критеріальний аналіз виявлених первинних документів та диференціація їх на „потрібні - непотрібні”, відбір необхідних для здійснення аналізу і синтезу їх ( проміжний аналіз);всебічний аналіз змістових і формальних характеристик первинного документа для безпосереднього включення в процес аналітико-синтетичної обробки ( остаточний аналіз);логічне перетворення вилучених даних з метою отримання нової синтезованої інформації про предмет створення вторинного документа;визначення структури та послідовний виклад змісту вторинної інформації в інформаційному документі.

Вихідним для створення інформаційного документа є конкретний інформаційний запит споживача (споживачів), який відображає його потребу у вторинній інформації. Для того щоб мати повне уявлення про інформаційну потребу, створюють особливий пошуковий образ запиту (ПОЗ), який поєднує: чітке словесне ( вербальне) формулювання змісту інформаційної потреби, її межі ( тобто діапазон тематичних характеристик, формальних аспектів), глибину запиту ( історія та (або) сучасний стан розвитку проблеми, теми, науковий і (або) науково-популярний рівень її викладу в первинних документах).

Кожний первинний і вторинний документ має свій конкретний набір специфічних ознак, що створюють пошуковий образ документа: певний семантичний зміст, виражений у назві і в тексті, цільове призначеня й адресність, характер інформації, автор (його авторитет), рік видання, місце виходу у світ та інші характеристики. Пошуковий образ документа (ПОД) – це узагальнена програма конкретного документа, його інформаційна формула.

Відбір первинних документів для створення вторинних документів здійснюється шляхом зіставлення ПОЗ і ПОД. Таке порівняння динамічне, у ньому пошукові образи перебувають у зіставленні, взаємодії, взаємовпливі. Результатом цього є рішення про вилучення первинного документа з потоку чи масиву для його всебічного аналізу та синтезу з метою включення згорнутої інформації до інформаційного документа, який містить інформацію вторинного рівня згортання.

Основним джерелом відомостей про первинні документи для виявлення та відбору їх є бібліографічні покажчики, БД, бібліотечні (карткові та електронні) каталоги

Саме в них створюють ПОД. Якість відбору первинних документів буде тим вищою, чим повнішою є інформаційна формула кожного документа.

Виявлення первинних документів ( або так звана інформаційна розвідка) дасть змогу по можливості якомога повніше визначити основне коло документних джерел інформації, що відповідають профілю інформаційних запитів читачів: вітчизняних, зарубіжних, нових, за минулі роки. Саме такий вичерпний масив з теми може стати об’єктом проміжного аналізу, поділу документів на „потрібні-непотрібні”.

Всебічне вивчення змістових і формальних характеристик первинних документів „de vizu” дає можливість виявити ті з них, які відповідають набору пошукових ознак інформаційної потреби. До таких основних ознак належать: інформативність документа, новизна, плюралізм, повнота й обсяг релевантної інформації, актуальність, Інформативність доквмента – це кількість і якість інформації, цікавої для споживача. Основним показником інформативності є новизна інформації.

Критерій новизни, оригінальності документа має, як правило, подвійне значення: інформація може бути новою з погляду поінформованості споживача і з погляду розвитку тієї чи іншої галузі. У другому випадку інформацію називають оригінальною, первинною, такою, шо не має аналогів у своїй сфері. Саме новизна інформації з погляду розвитку науки, техніки,

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні