Періоди розвитку технологічних процесів та їх характеристика. Міжнародна система номенклатури речовин IUPAC

занепаду (рис. 4).

Мала пульсація (1—2) відповідає фазі формування нового ТУ, коли ріст його виробництв гальмується впливом попереднього ТУ. І тільки після впровадження комплексу принципово нових техно­логій взамін застарілих починає діяти велика пульсація (2—3) но­вого ТУ.

 

Рис. 4. Пульсації технологічного укладу

Таким чином, у ринковій економіці залежно від фази життєвого циклу ТУ (формування, його ріст, фаза зрілості, занепад) зміню­ються темпи економічного росту і рівень економічної активності.

Зародження нового ТУ проходить у надрах старого, І в своєму подальшому розвитку він поступово формує своє ядро.

Темпи економічного росту і рівень економічної активності ТУ підвищуються у фазі формування, досягають максимуму в фазі рос­ту, діють у фазі зрілості до вичерпання всіх можливостей подальшо­го вдосконалення і досягають мінімуму в фазі занепаду під впливом значного падіння прибутковості капіталовкладень у традиційні тех­нології. Це спонукає до впровадження інновацій, здатних формува­ти ядро нового ТУ.

Інновації, інноваційні процеси ґрунтуються на нових рішеннях у галузях технологій, техніки, організації господарювання та будь-яких інших сферах життя діяльності людини.

Інноваційний процес — це сукупність прогресивних якісних змін, що мають місце в будь-якій складній виробничо-господарській си­стемі, в тому числі і технологічних системах.

Більш детально інформація про інновації та інноваційні проце­си подана в лекції "Інновації та їхня роль у техніко-економічному розвитку".

З широким впровадженням інновацій і створенням ядра нового ТУ починається його дія і заміщення ним попереднього ТУ.

Починаючи з промислової революції в Англії (кінець XVII ст. ), в світовому техніко-економічному розвитку можна виділити дію п'яти ТУ, які послідовно змінювали один одного.

Перший ТУ (І790-1830рр

)— технологічні лідери Англія, Фран­ція, Бельгія.

Ядро ТУ— текстильна промисловість, текстильне машинобуду­вання, виробництво чавуну, обробка заліза, будівництво магістраль­них каналів, водяні двигуни.

Ключовий фактор — текстильні машини, бавовна, чавун.

Основні переваги— механізація виробництва та його концентра­ція на фабриках, що забезпечувало зростання продуктивності пра­ці, масштабів та прибутковості виробництва.

Організація інноваційної діяльності в країнах-лідерах — наукові до­слідження в національних академіях і наукових товариствах, місце­вих наукових та інженерних товариствах; індивідуальне інженерне та винахідницьке підприємство; професійне навчання кадрів з від­ривом і без відриву від виробництва.

Основні економічні інститути— конкуренція окремих підприєм­ців та малих фірм, їх об'єднання в партнерства з метою кооперу­вання місцевого та індивідуального капіталу.

Режими економічного регулювання в країнах-лідерах ~ руйнування феодальних монополій, обмеження профспілок, світової торгівлі.

Другий ТУ (1830—1880 рр. ) — технологічні лідери Англія, Фран­ція, Бельгія, Німеччина, СІЛА.

Ядро ТУ— виробництво сталі, електроенергетика, важке маши­нобудування, неорганічна хімія, будівництво залізниць, пароплавобудування, верстато-інструментальна промисловість, чорна металу­ргія.

Ключовий фактор— парові двигуни, верстати, вугілля, залізнич­ний транспорт.

Основні переваги— зростання масштабів і концентрація вироб­ництва на основі механізації праці з широким використанням паро­вих двигунів.

Організація інноваційної діяльності в країнах-лідерах — формуван­ня науково-дослідних інститутів, прискорений розвиток професій­ної освіти і її Інтернаціоналізація, формування національних і між­народних систем охорони інтелектуальної власності.

Основні економічні інститути— концентрація виробництва у ве­ликі об'єднання, розвиток акціонерних товариств, здатних концен­трувати капітал з обмеженою відповідальністю.

Режими економічного регулювання в країнах-лідерах— свобода то­ргівлі, обмеження державного регулювання, активізація галузевих профспілок, впровадження фабричного законодавства.

Третій ТУ (1880—1940 рр. ) — технологічні лідери Німеччина, США, Англія, Франція, Бельгія, Швейцарія, Нідерланди.

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні