Періоди розвитку технологічних процесів та їх характеристика. Міжнародна система номенклатури речовин IUPAC

style="text-align: Ядро ТУ— електронне, електротехнічне та важке машинобуду­вання, виробництво І прокат сталі, лінії електропередач, кораблебу­дування, неорганічна хімія.

Ключовий фактор— електродвигуни, широке використання сталі.

Основні переваги— підвищення різноманітності та гнучкості ви­робництва на основі використання електродвигунів, зростання яко­сті продукції, виробленої із сталі та інших металопродуктів, станда­ртизація виробництва, урбанізація.

Організація інноваційної діяльності в країнах-лідерах— створення відділів науково-дослідних робіт у фірмах, використання на вироб­ництві вчених та інженерів з університетською освітою, створення

національних інститутів та лабораторій, обов'язкова початкова осві­та населення країни.

Основні економічні інститути— об'єднання фірм, концентрація та інтеграція виробництва в гігантські картелі та трести, панування монополій та олігополій, концентрація фінансового капіталу в бан­ківській системі, відокремлення управління від власності.

Режими економічного регулювання в країнах-лідерах — розширен­ня інститутів державного регулювання, державна власність на при­родні монополії та основні види інфраструктур.

Четвертий ТУ (1940—1980 рр. ) — технологічні лідери країни Єв­ропейської асоціації світової торгівлі, Канада, Австралія, Японія, Швеція, Швейцарія.

Ядро ТУ— автомобілебудування, літакобудування, тракторобуду­вання, кольорова металургія, синтетичні матеріали, органічна хімія, видобуток та переробка нафти, будівництво автошляхів.

Ключовий фактор— двигуни внутрішнього згорання, енергомісткі технології, енергія, нафта.

Основні переваги— масове виробництво серійної продукції з ви­користанням конвеєрних технологій, стандартизація виробництв, розселення людей у приміських зонах.

Організація інноваційної діяльності в країнах-лідерах — створення спеціалізованих відділів науково-дослідних робіт у більшості фірм, участь держави в сфері науково-дослідних робіт у більшості фірм, участь держави в сфері науково-дослідних та конструкторських ро­біт, розвиток середньої, вищої та професійної освіти, передача тех­нологій шляхом ліцензій та інвестицій транснаціональними корпо­раціями

Режими економічного регулювання в країнах-лідерах— розвиток державних інститутів соціального забезпечення, формування війсь­ково-промислового комплексу, державне регулювання економіки.

П'ятий ТУ (1980—2040 (прогноз) рр. ) — технологічні лідери Япо­нія, США, Німеччина, Швеція, країни ЄЕС, Китай, Корея, Австралія.

Ядро ТУ— електронна промисловість, обчислювальна техніка, програмне забезпечення, засоби телекомунікації, оптичні волокна, робототехніка, авіакосмічна промисловість, нові керамічні матеріа­ли, інформаційні послуги.

Ключовий фактор— мікроелектронні компоненти.

Нові сектори, що формуються, ~ біотехнології, космічна техніка, нанотехнології та ін.

Основні переваги— індивідуалізація виробництва та споживання, підвищення гнучкості І розширення різноманітності виробництва, автоматизоване управління виробництвом, деурбанізація виробниц­тва та населення на основі нових транспортних І телекомунікацій­них технологій.

Організація інноваційної діяльності в країнах-лідерах — горизонта­льна інтеграція науково-дослідних та конструкторських робіт, про­ектування виробництва та навчання, обчислювальні мережі та спі­льні дослідження, державна підтримка нових технологій, університетсько-промислове співробітництво, нові режими власно­сті для програмного продукту та біотехнологій.

Режими економічного регулювання в країнах-лідерах— зменшення ролі державного регулювання, державне регулювання стратегічних видів інформаційної та комунікаційної інфраструктури, занепад профспілкового руху, зміни в державному регулюванні фінансових інститутів та ринків капіталу.

У структурі п'ятого ТУ поступово зароджується ядро шостого ТУ — біотехнології, космічна техніка, нанотехнології та Ін,

Можливості зростання ефективності виробництв окремих галу­зей народного господарства та економіки в цілому визначаються в передусім науково-технічним прогресом, його темпами та соціаль­но-економічними результатами. Науково-технічний прогрес під­тримується постійним процесом створення нових і вдосконалення застосовуваних технологій, засобів виробництва і кінцевої продук­ції з використанням досягнень в усіх сферах науки.

В сучасних умовах ефективність економіки, величина валового внутрішнього продукту та прибутковість підприємств визначається значною мірою рівнем використовуваних технологій.

Сучасним прогресивним технологіям притаманні такі риси;

малостадійність процесів, що передбачає

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні