Перспективні напрями розвитку соціальної психології в контексті реальних проблем суспільства

на передавання знань і формування часткових умінь, а не спиралися на рефлексію як внутрішній механізм розвитку професійного мислення. Саме тому видані в Радянському Союзі в 60 — 80-ті роки підручники здебільшого виконують свою освітню функцію, тобто дають загальне уявлення про соціальну психологію як науку, її головні проблеми і напрями, відіграють позитивну роль у розвитку її як навчальної дисципліни. Однак при цьому вони не вільні від ідеологічних штампів і не враховують останніх змін, які відбулися у розвитку цієї науки. Більше того, поза увагою деяких учених залишився факт виникнення в Європі у 70-ті роки етапу аналізу американської соціальної психології, критики її прагматичної позитивістської спрямованості, обмеженості теоретичних концепцій та напрямів.

Соціальна психологія не є панацеєю від усіх наших проблем і неоднозначних підходів. Однак оволодіння нею дає змогу більш толерантно і гуманно здійснювати державотворення, осмислювати реальний досвід відносин між людьми, бачити його у всій повноті та розмаїтті, знаходити адекватні і достатньо дієві способи розвитку та вдосконалення міжособистісних і міжгрупових взаємодій. Отож пріоритетного значення набувають соціально-психологічні аспекти національного відродження, зокрема процеси відображення людиною об’єктивно існуючих соціальних відносин і соціальних спільнот, особливості соціальної взаємодії держави і особистості, взаємозв’язок соціальних відносин і спілкування, процеси соціалізації і десоціалізації особистості, характеристика спільнот, соціальних інститутів і груп та їх вплив на становлення і розвиток індивіда, соціально-психологічна підготовка спеціалістів, яка має стати важливою складовою їх загальної професійної підготовки.

У зв’язку з цим соціальні психологи покликані переглянути власні підходи до предмета соціальної психології, ліквідувати вододіл між практикою і теорією, запобігати теоретичному вакууму, який виникає на ґрунті протиставлення соціально-психологічної практики теорії і навпаки

Мова йде про те, що окремі сучасні вітчизняні соціальні психологи потрапляють у своєрідну теоретико-методологічну пастку: через свої зобов’язання перед конкретною організацією, яка вимагає, перш за все, практичного, помітного результату в можливо короткі терміни, вони, опановуючи зарубіжний практичний досвід, вимушено нехтують аналізом багатьох теоретичних моделей, концепцій, вітчизняних у тому числі, що лежать в основі того чи іншого методу. Звідси виникають перекручення при оцінці ними ефектів від застосування обраних засобів, а феноменальний успіх психотехнологій подекуди пов’язують не з чинниками, що діють реально у конкретному соціальному середовищі, а з бажаною або очікуваною сукупністю психологічних впливів. Саме тому сучасна теорія соціальної психології повинна дати гідну відповідь на запити соціальної практики.

Діалектика соціальних перетворень в нашій країні передбачає зростання ролі людини в суспільстві, її ділової, комунікативної, підприємницької, організаторської активності, її професійних якостей і психологічних властивостей, уміння взаємодіяти з різними людьми та у різних соціальних спільнотах. Мовиться про переорієнтацію мислення особистості, формування в нових умовах навичок взаємодії індивіда із соціумом, що постійно змінюється, про особливості регуляції поведінки людей у соціальних групах, механізми взаємовпливу, взаємовідносин, самовдосконалення та самоактуалізацію особистості, запобігання невдач, стресів, хвилювання в екстремальних умовах, розв’язання конфліктів тощо. Сучасна епоха визначає також перехід на всіх рівнях взаємодії (міжнаціональних, міждержавних, міжособистісних) від домінанти конфронтації до домінанти діалогу, від пріоритету сили до пріоритету переконання. Отже, актуальність соціально-психологічних досліджень як теоретичного, так і прикладного характеру очевидна, адже названі проблеми сьогодення за своєю суттю саме соціально-психологічні.

Однак процес подальшого вдосконалення соціальної психології не може бути безпосереднім і прямим

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні