Первинний і вторинний фондові ринки

План

1. Особливості первинного ринку.  

2. Вторинний ринок.  

3. Біржовий ринок.  

4. Позабіржовий ринок.  


1. Особливості первинного ринку

Законодавчо первинний ринок цінних паперів визначається як відносини, що складаються у разі емісії (для інвестиційних цінних паперів) чи в разі укладення цивільно-правових угод між особами, що беруть на себе зобов’язання щодо інших цінних паперів, і першими інвесторами, професійними учасниками ринку цінних паперів, а також їхніми представниками.

Отже, первинний ринок — це ринок перших і повторних емісій цінних паперів, на якому здійснюється їхнє початкове розміщення серед інвесторів. Найважливішою рисою первинного ринку є повне розкриття інформації для інвесторів, що дає змогу зробити обґрунтований вибір цінного папера для вкладення коштів. Уся діяльність на первинному ринку служить для розкриття інформації: підготовки проспекту емісії, його реєстрації і контролю державними органами з погляду повноти представлення даних, публікації проспекту і підсумків підписки тощо.

Особливістю вітчизняної практики є те, що первинний ринок цінних паперів поки що переважає

Ця тенденція пояснюється такими процесами як приватизація, створення нових акціонерних товариств, початок фінансування державного боргу через випуск цінних паперів, переоформлення через фондовий ринок валютного боргу держави.

Існує дві форми первинного ринку цінних паперів:

— приватне розміщення;

— публічна пропозиція.

Приватне розміщення характеризується продажем (обміном) цінних паперів обмеженій кількості заздалегідь відомих інвесторів без публічної пропозиції і продажу.

Публічна пропозиція — це розміщення цінних паперів у разі їх первинної емісії шляхом публічного оголошення і продажу необмеженій кількості інвесторів.

Співвідношення між публічною пропозицією і приватним роз­міщенням постійно змінюється й залежить від типу фінансування, що обирають підприємства в тій чи іншій економіці, від структурних перетворень, що проводить уряд, та інших чинників.

2. Вторинний ринок

Під вторинним фондовим ринком розуміють відносини, що складаються у разі обігу раніше емітованих на первинному ринку цінних паперів. Основу вторинного ринку утворюють операції, що оформляють перерозподіл сфер впливу вкладень іноземних інвесторів, а також окремі спекулятивні операції. Найважливіша риса вторинного ринку — це його ліквідність, тобто можливість успішної і великої торгівлі, здатність поглинати значні обсяги цінних паперів у короткий час, за невеликих коливань курсів і низьких витрат на реалізацію.

Вторинний ринок цінних паперів поділяється на:

а) організований (біржовий) ринок;

б) неорганізований (позабіржовий чи «вуличний») ринок.

3. Біржовий ринок

Організований, або біржовий, ринок вичерпується поняттям фондової біржі як особливого, інституціонально організованого ринку, на якому обертаються цінні папери найвищої якості й операції на якому виконують професійні учасники ринку цінних паперів.

Поняття фондової біржі. Фондова біржа — це організований ринок для торгівлі стандартними фінансовими інструментами, що створюється професійними учасниками фондового ринку для взаємних оптових операцій. Ознаками класичної фондової біржі є:

1) централізований ринок з фіксованим місцем торгівлі, тобто наявністю торговельного майданчика;

2)

1 2 3