Пізнавальні процеси

План

Відчуття і сприймання.  

Основні закономірності сприймання.  

Взаємозв’язок між відчуттям і сприйманням.  

Використана література.  


Відчуття і сприймання

Психологія вивчає психічні процеси і психічні властивості особистості.

Психічні процеси - це відчуття, сприймання, увага, пам’ять, уявлення, уява, мислення, емоції, воля та свідомість. їх вивчають кожен окремо і в певній логічній послідовності. Проте насправді психічні процеси окремо один від одного не існують. Усі вони взаємопов’язані, а особливості перебігу психічних процесів зале­жать від властивостей особистості конкретної людини. Іншими словами - перебіг їх визначається особистістю і відбувається в єдності з нею. Вивчаючи окремі психічні процеси, потрібно завж­ди пам’ятати про цілісність психічної діяльності.

В основі психічної діяльності лежить процес відчуття. Відчуття - це процес відображення окремих властивостей предмета і явищ об’єктивної реальності при їх безпосередній дії на аналізатор.

Аналізатор складається з рецептора, провідника, елементів центральної нервової системи і системи зворотного зв’язку. Сприй­мання - це психічний процес, що полягає в цілісному відобра­женні предметів і явищ об’єктивної реальності як результат син­тезу інформації, що надходить внаслідок подразнень аналізаторів.

Класифікація рецепторів

І. Екстерорецептори (зовнішні).

1. Дистанційні:

а) орган зору - око;

б) орган слуху - зовнішнє і середнє вуха та завиток;

в) орган нюху - ніс.

2. Контактні:

а) рецептори дотику і тиснення;

б) рецептори тепла;

в) рецептори холоду;

г) рецептори болю.  

II

Пропріорецептори

1. Рецептори положення і рівноваги - вестибулярний аппарат.

2. Рецептори кінестетичних функцій (рецептори в м’язах, су­хожилках, суглобах і на поверхні фаланг).  

III. Інтерорецептори (вісцерорецептори).

1. Рецептори травної системи:

а) рецептори нюху - носоглотка;

б) рецептори смаку - язик і глотка;

в) сенсорні клітини спраги - слизова глотки;

г) сенсорні клітини голоду - шлунок;

д) сенсорні клітини нудоти - шлунок.

2. Рецептори системи кровообігу.

3. Рецептори дихальної системи.

4. Рецептори системи розмноження.

5. Рецептори болю всіх внутрішніх органів.

З точки зору нейрофізіології, відчуття розглядається як ана­лізаторна, рефлекторна діяльність.

Разом із тим, відчуття, й, особливо, сприймання людини є склад­ними психічними процесами, в яких відображені основні ступені розвитку людини, вся біопсихосоціальна особистість у даний мо­мент розвитку і стану організму (як фізичного, так і психічного). Найближче до первинного сприймання і відчуття як нейрофізіоло­гічного і психічного акту стоїть новонароджений, тому що він не володіє власним досвідом. Новонароджений, на відміну від дорос­лої людини, не диференціює і не усвідомлює безліч подразників. Він відчуває і сприймає лише категорії “приємне” та “неприємне” (на рівні емоцій) і “безпечне” та “небезпечне” (на рівні інстинктів). Якщо новонароджений ситий, сухий і теплий - йому приємно

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10