Корисність та гранична корисність продукту, закон спадної корисності

 Вартість товару змінюється залежно від продуктивної сили праці. Під продуктивністю праці розу­міють кількість продукції, що виробляється за одиницю робочого часу. Отже, із зростанням продуктивності праці у кожній одиниці продукції втілюється менша кількість праці. Тому вартість одиниці товару зменшується, а вар­тість всієї маси вироблюваної продукції залишається не­змінною. Оскільки величина вартості товарів визначається не індивідуальним, а суспільно необхідним робочим часом, то для зменшення величини вартості повинна зрости про­дуктивність суспільної праці.

Продуктивність праці пов'язана з конкретною працею, бо виражається у більшій або меншій кількості споживних вартостей. Її рівень залежить від таких основних факторів, як масштаби розвитку техніки, науки та впровадження її досягнень у виробництво, форм і методів організації праці, рівня освіти і кваліфікації робітників, природних. умов тощо.

Праця здійснюється з різною інтенсивністю. Інтенсив­ність— це затрати праці за одиницю часу. Зростання інтенсивності праці рівноцінне подовженню робочого дня. Більш інтенсивна праця створює за одиницю часу більшу вартість порівняно з менш інтенсивною працею. Отже, величина вартості товару перебуває в обернено пропорцій­ній залежності від продуктивності праці і прямо пропор­ційній — від інтенсивності праці.

Праця, що виробляє товар, є простою, якщо вона не потребує попередньої освіти та кваліфікації. Складна пра­ця — це праця, для виконання якої потрібні спеціальна підготова, оволодіння певною спеціальністю, що у свою чергу передбачає потребу в здобутті освіти

Тому складна праця — це зведена у ступінь проста праця, і в одиницю часу нею створюється більша вартість.

Однак така обернено пропорційна залежність між рів­нем іфодуктивпості праці і вартістю товару поширюється лише на просту працю, а при затратах складної праці ця залежність стає складнішою. Вона полягає насамперед у тому, що зниження вартості одиниці товару відбувається не такою ж мірою, як зростає продуктивність. Це зумовле­но швидким оновленням номенклатури продукції, плинніс­тю моди, появою принципово нових якісних характеристик товару тощо.

Коли йдеться про товар у цілому, то мається на увазі діалектична єдність двох сторін: речі, споживної вартості, продукту праці, ставлення людини до природи, з одного боку, і відносин між людьми з приводу виробництва і привласнення даного продукту, суспільних економічних відносин – з другого. Отже, товар є продукт праці, що задовольняє певну потребу людини і вироблений для обмі­ну. Але у такій єдності на перше місце висувається його суспільна форма. Тому товар з урахуванням цього можна визначити як специфічну найпростішу суспільну форму продукту. У такому вигляді він є основою і передумовою товарного виробництва.

Єдність протилежностей товару, тобто споживної вар­тості і вартості, означає, що жодна з властивостей товару не може існувати без іншої. Так, якщо одна вироблена річ не задовольняє чиюсь потребу, не має споживної вартості, то вона не має і вартості. З другого боку, у продукті праці, виробленому на продаж, споживна вартість не існує без вартості, бо вона може задовольнити чиюсь потребу лише після реалізації вартості у процесі обміну.

Водночас споживна вартість і вартість взаємовиключають одна одну. Певний товар може бути використаний товаровиробниками лише як засіб обміну на другий, як вартість, але не як споживна вартість. Крім того, як споживні вартості товари якісно різняться між собою. Кількісно споживні

1 2 3 4

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні