Держава у політичній системі. Політична свідомість та ідеологія

важливо за­раз, коли ведуться розмови про голод, який насувається. Водночас політичне життя, соціологічні дослідження показують, що демократичні, загальнолюдські цінності високо оцінюються людьми, але при рухомості масової свідомості в практичних орієнтаціях вона важко роз­стається із звичними символами. Ідентифікація себе з країною і правом помітно слабша, ніж Із спорідненою групою і колективом підприємства, тобто групами безпо­середнього спілкування, тому людина віддає перевагу гарантованій бідності порівняно з невизначеним май­бутнім.

Ось чому вивести ідеологізовану людину в поле її суверенності й на базі цього покінчити з рабською, голодною свідомістю, що абсолютно підпорядковує її волю волі колективу, політичної спільності, надзви­чайно складно. Але іншого шляху немає. Консервація комуністичною ідеологією рабської свідомості при­зводить до бездумних «політичних» дій мас, які мо­жуть стати політичною силою, що змете на своєму шляху існуючі або взагалі нові політико-владні струк­тури. ;

При цьому не слід забувати, що будь-яка найкраща на перших порах ідея може бути перетворена не передбачуваними адептами на ідеологічну схему, яка підкорює вже тим, що виявляється в абсолютних принципах. У ейфорії вивільнення від старих стереотипів, . утопій можна не побачити поневолення свідомості но­вими канонами, утопіями, змістовними кліше, які дово­диться приймати, а не розуміти.

 Ситуація ускладнюється тим, що практично ніхто Зараз не займається ідеологічною роботою, внаслідок чого нові ідеї швидко з'являються і ще швидше зни­кають, концепції ідеологічно не проробляються. У полі­тичних структурах на різних рівнях немає структурних підрозділів або хоча б груп, які б займалися цим видом діяльності. Щоправда, при деяких громадських рухах (Рух та інші) створено робочі групи для проведення розробок по соціокультурному забезпеченню реформ, Дослідженню проблем національних відносин тощо. Але Де окремий сплеск хвилі, що не змінює стану в усьому просторі. Якщо існують різні ідеології, то вони відповідно потребують кваліфікованих кадрів ідеологів, мають забезпечувати розробку і впровадження і у свідомість мас, перетворення їх на переконання людей. Нехтування ідеологічною роботою вже дає негативні наслідки, які незрівнянно зростатимуть, якщо таке становище буде сталою нормою політичного життя, су, спільного й індивідуального буття та свідомості. Ідеоло­гії не зможуть виконати своє призначення.

Отже, об'єднуюча і регулююча функції політичної ідеології на базі суверенності особи, інтересів соціаль­них спільностей, інших політичних суб'єктів державно­сті повинні бути осмислені, прийняті як вихідна цінність і цілеспрямовано впроваджуватися у політичній діяльності мас, організацій, партій, рухів, усіх політич­них і громадянських структур суспільства

Це той стрижень, мірило, за допомогою якого можуть бути стабілізовані політичне і суспільне життя, суспільство стане людянішим.


Використана література:

  1. Політологія: курс лекцій / За заг. ред. професора І. С. Дзюбка.
  2. Вятр Е. Соціологія политических отношений. – М. , 1979.
  3. Дзюбко І. С. До питання про предмет політології // Укр. іст. журн. – 1991. - №7.

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні