Держава у політичній системі. Політична свідомість та ідеологія

маргіналь-ності суспільства, його соціальних прошарків і груп. Так, у короткому політичному словнику відзначається: «Політична свідомість — усвідомлення сфери політики соціальними суб'єктами (індивідами, групами, класами, спільностями). Виступає як сукупність відповідних знань та оцінок. Політична свідомість завжди має суто класовий характер, оскільки являє собою специфічну форму вираження політичних інтересів класу, що зумов­лені в кінцевому підсумку тим місцем, яке даний клас займає у системі суспільного виробництва» . Це колиш­ній, традиційний класовий підхід до визначення політич­них понять, який не відображає реальностей політич­ного життя, а тому вдається до посилань на інші поняття (у даному випадку — політики) або до беззмістовних суджень типу «сукупність відповідних знань і оцінок», а яких конкретно відповідних знань і оцінок у сукуп­ності їх — не зрозуміло. До того ж політична свідо­мість не Відображає безпосередньо суспільне вироб­ництво, а опосередкована неоднорідною соціальною структурою суспільства, політичними відносинами. По­дібні дефініції, особливо у словнику, розрахованому «на найширше коло читачів», викликають заперечення, адже не дають змоги з'ясувати суть політичних понять, нечітко їх формулюють,

У визначеннях політичної свідомості, що містяться У монографіях, статтях учених, більше ясності, але 1 в них не обійшлося без ортодоксальних моментів, подекуди поза увагою залишається суть політичних реальностей, охоплених даним поняттям. Так, Р. Яновський писав: «Політична свідомість являє собою сукуп­ність поглядів та настанов, що виражають ставлення тієї чи іншої соціальної групи або окремої людини до інших суспільних груп, класів, націй, суспільного ладу і процесів, що в них відбуваються, до історичного укла­ду й способу життя, політичних партій, соціальних цін­ностей, традицій і норм»4

У даному визначенні політична свідомість право­мірно розглядається як відображення відносин між суб'єктами, що зумовлюється характером суспільних процесів, ставленням до них та інших організацій і змістовних суспільних, політичних регулятивів і цін­ностей. Однак поза увагою залишається головне у політиці — проблема влади та її відображення у політич­ній свідомості, вираження в ній політичних інтересів суб'єктів.

Якщо у понятті не фіксується сутнісний, субстанційний критерій того чи іншого явища, у даному випад­ку політичної влади, то воно втрачає зміст. Це саме стосується і того випадку, коли поняття означає відо­бражувані явища та процеси у загальному вигляді, що може бути застосовано до інших понять (суспільний лад та процеси, що відбуваються в ньому; історично сформований уклад і спосіб життя; соціальні цінності,

традиції та норми).

Оскільки головне у політичному житті, політичних відносинах — проблема політичної влади та її функціо­нування, розвиток політичних Інтересів суб'єктів, їх ставлення до політичної системи, її інститутів, то політична свідомість повинна, відображати ці реальності. Тому політична свідомість — це сукупність поглядів, оцінок, настанов, що відображають політико-владні відносини та політичні інтереси суб'єктів.

Сукупність знань політичної свідомості складається "А пізнання політико-владних відносин кожного з їх ; видів: представницької (законодавчої), виконавчої, су­дової, а також із сукупності політичних інтересів суб'єк­тів, знання, цінності яких втілюються у наявності чи становленні колективної волі, спрямованої на здійс­нення функцій управління і самоврядування, народовладдя. Ці функції відбивають суспільно-політичні уст­ремління, завдання і цілі. З багатоманітності видів політичних відносин випливає різноманітність видів політичної свідомості, які безпосередньо чи опосеред­ковано фіксують відповідний обсяг та рівень субординаційних або координаційних взаємозв'язків між суб'­єктами політики у духовній сфері, що

<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні