Політика Держкомстату України щодо комерційної діяльності органів державної статистики

Політика Держкомстату України щодо комерційної діяльності органів державної статистики

Розвиток комерційної діяльності є одним з напрямів реформування органів державної статистики в період ринкових перетворень, який уможливлює при недостатньому бюджетному фінансуванні забезпечення виконання функцій, покладених на ці органи. Політика Держкомстату України щодо такої діяльності ґрунтується на чинній законодавчій базі й здійснюється в межах загальної політики з розповсюдження статистичної інформації.

Загальна політика Держкомстату спрямована на те, щоб зробити національну статистику легкодоступною, у формах, які користуються попитом у користувача. У своїй комерційній діяльності органи державної статистики сприяють розповсюдженню статистичної продукції через публікації, бази даних або в інші способи.

Розвиток комерційної діяльності стає додатковим стимулом роботи органів державної статистики, який сприяє забезпеченню доступності, гласності та відкритості зведених статистичних даних, як це передбачено Законом України «Про державну статистику» (ст. 3 «Головні завдання державної статистики»), а також відповідно до Закону України «Про інформацію» (ст. 10 «Гарантія права на інформацію»).

Головною метою комерційної діяльності органів державної статистики є забезпечення потреб користувачів у статистичній продукції високої якості в тих галузях статистики, де Держкомстат досяг високого рівня компетенції і має особливі стратегічні та технологічні передумови

Крім того, важливими є:

  • створення і підтримка необхідного для стабільного розвитку суспільства рівня інформаційного потенціалу; можливість контролю діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з боку громадян і громадських організацій; підвищення ділової і суспільної активності громадян шляхом надання рівної з державними структурами можливості корис­туватися відкритою статистичною інформацією; інтеграція зі світовим інформаційним простором.

— В основу комерційної діяльності органів державної статистики Держкомстат покладає такі принципи: забезпечення неупередженості; об’єктивність і політична нейтральність; забезпечення точності, надійності та цілісності статистичної інформації; дотримання загальноприйнятих у міжнародній практиці ме­тодів збирання, обрамлення, аналізу та розповсюдження статис­тичної інформації, міжнародних стандартів і методології; забезпечення змістовності. Держкомстат розробляє цілу низ­ку статистичних стандартів, класифікацій та методологій і прагне їхнього узгоджування з міжнародними стандартами; недопущення діяльності з метою обмеження конкуренції; недопущення зловживання домінуючим становищем на інформаційному ринку у вигляді невиправдано високих цін на статистичну продукцію та послуги; недопущення цінової дискримінації в межах окремих груп користувачів; уважне ставлення до вимог клієнтів з боку персоналу органів державної статистики і суворе дотримання ділових вимог до статистичної діяльності; урахування у процесі обслугування користувачів обставин, що мають значення для підтримання довіри до Держкомстату як виробника статистичної продукції.

Маркетинг Державного комітету статистики України має на меті в широкому розумінні — донести статистичну інформацію до користувачів у найбільш придатній для них формі, у комерційному значенні — збільшити збут своєї продукції на інформаційному ринку і забезпечити залучення коштів на зміцнення матеріально-технічної бази органів державної статистики.

У правовому сенсі це відбувається шляхом укладення договорів між Держкомстатом, підприємствами та організаціями, які входять до сфери його управління, і клієнтами.

Державний комітет статистики, спираючись на основоположні принципи офіційної статистики ООН та дотримуючись Закону України «Про державну статистику» (ст. 9 «Використання статис­тичних даних», ст. 12 «Обов’язки органів державної статистики»), розвиваючи комерційну діяльність органів державної статис­тики, гарантує збереження та захист статистичної інформації, дотримання державної та комерційної таємниці юридичних

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні