Поняття технічної естетики. Дизайн як проектна культура. Специфіка естетичної діяльності

РЕФЕРАТ

на тему:

Поняття технічної естетики. Дизайн як проектна культура. Специфіка естетичної діяльності 

 СПЕЦИФІКА ЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Різноманітність естетичних відношень людство відтворило як естетичні категорії. Водночас усвідомлювався процес формуван­ня власне естетичного відношення, що започаткувало, крім інших, і категорію естетичної діяльності як специфічної здатності осо­бистості та людства в цілому перетворювати дійсність за зако­нами краси. Ця діяльність пов'язана з усіма проявами людської діяльності, проте має ряд особливостей.

У будь-якій утилітарній діяльності (як індивідуальній, так і колективній) є хоча б елементи загальнолюдського значення, змісту, сенсу, які відтворюють загальнолюдську цінність даної діяльності. З цим загальнолюдським началом пов'язано естетич­не забарвлення або естетичний зміст людської діяльності.

Кожен, хто володіє естетичною свідомістю, свідомо або несвідомо працює, діє, оцінює дійсність у співвідношенні зі своїми естетичними уявленнями. Тому на ступінь естетичної забарвленості даного виду діяльності справляє істотний вплив таке: якість естетичного смаку; зміст естетичного ідеалу; роз­виненість естетичного почуття, емоцій та уявлень суб'єкта діяльності.

Таким чином, естетична діяльність – це будь-яка людська діяльність у її загальнолюдському вимірі (хоча загальнолюдське не вичерпується естетичним. Разом з красою зміст загально­людського складають добро, істина, свобода тощо). Наприклад, кожній людині красивий будинок подобається більше, ніж не­показний, і на будівництво такої оселі будуть спрямовані всі її зусилля; елегантне плаття приваблює більше, ніж лантухувате, тому вибір за інших рівних умов буде зупинений на першому. Кожен сподівається побачити результат своєї праці гармоній­ним, пропорційним, привабливим, який прикрашає побут, пра­цю, оселю, зовнішність особистості, піднімає її настрій, самопо­чуття.

Мета естетичної діяльності – перетворення дійсності за за­конами краси, тобто за законами ритму, симетрії, пропорції, гармонії тощо. Це пов'язує естетичну діяльність з діяльністю творчою, яка акцентує на перетворюючому характері впливу, естетичний намір вносить якісний сенс, «зверхідею» цього пе­ретворення. Зв'язок між естетичним та творчим характером людської діяльності є діалектичним, відсутність будь-якого ас­пекту позбавляє сенсу діяльність в цілому.

Мета естетичної діяльності знаходиться не зовні, а в людині:

завдяки їй у особистості розвиваються якості та здібності, які мають загальне культурне значення. Згідно з законом перене­сення, у процесі естетичної діяльності формуються, а потім мо­жуть бути використані у будь-якій людській діяльності якості мислення та характеристики ціннісного світу, що наповнюють творчістю та естетичною значущістю будь-який прояв особис­тості

Серед цих результатів слід назвати чуттєве, образне мис­лення; здатність до емоційного реагування, співвідносну з куль­турою почуття; здатність до тонкого, чутливого спілкування з іншими людьми; здатність до відображення дійсності, яка фор­мується на підставі творчого уявлення, що має естетичну при­роду; здатність до передбачення тощо.

Цінності, що створюються у процесі естетичної діяльності, мають вічний характер. Наприклад, фізика за два віки пройшла шлях від І. Ньютона до А. Ейнштейна. Є галузі, в котрих не діють закономірності, що були відкриті Ньютоном, де діє фізика Ейнш­тейна. Але знахідки, зроблені Рубенсом чи Рембрандтом, не стали менш значними з появою шедеврів Матісса чи Ван Гога. Е. Золя, Ч. Діккенс, В. Гюго стоять поряд, а не нижче, ніж А. Франс, Б. Шоу, Е. -М. Ремарк тощо. Більше того, те, що було передбачено у XVI ст. Босхом або у XIX ст. Діккенсом, набирає своєї істинної значущості та життєвого наповнення у XX ст.

Естетична діяльність породжена трудовою діяльністю та існує як

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні