Поняття екологічної інформації

вплинути на стан навколишнього природного середовища та здоров’я людей; § загрозу виникнення і причини надзвичайних екологічних ситуацій, результати ліквідації цих явищ, рекомендації щодо заходів, спрямованих на зменшення їх негативного впливу на природні об’єкти та здоров’я людей; § екологічні прогнози, плани і програми, заходи, в тому числі адміністративні, державну екологічну політику, законодавство про охорону навколишнього природного середовища; § витрати, пов’язані із здійсненням природоохоронних заходів за рахунок фондів охорони навколишнього природного середовища, інших джерел фінансування, економічний аналіз, проведений у процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля.

Хоча цей перелік поєднує у собі як типи інформації, так і її конкретні види, але до екологічної інформації не включено інформацію про стан ґрунтів, ландшафтів, природних об’єктів, про екологічні угоди та про стан здоров’я людей, умови життя людей, стан об’єктів культури і споруд тією мірою, якою на них впливає або може вплинути стан елементів навколишнього природного середовища. Так як чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства (ст. 9 Конституції України), то у цьому випадку громадяни мають повне право на доступ до екологічної інформації, яка передбачена у Конвенції поряд з тим переліком, який визначений у Законі України “Про охорону навколишнього природного середовища”.

Аналізуючи положення Орґуської конвенції, Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” та Положення про порядок надання екологічної інформації, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 18. 12. 2003р. № 169, можна зробити висновок про те, що основними ознаками екологічної інформації є її відкритість, прозорість, достатність та ефективність доступу до неї.

 Відкритість екологічної інформації полягає в тому, що така інформація не може бути ні таємною, ні віднесеною до інформації з обмеженим доступом, а повинна бути загальнодоступною. Це підтверджує ст. 50 Конституції України, де передбачено, що “кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена”

Хоча у п. 3. 6 Положення про порядок надання екологічної інформації сформульовано нонсенс: “У запиті про надання екологічної інфор­мації може бути відмовлено, якщо вона становить державну таємницю”, що прямо суперечить ст. 50 Конституції України.

Прозорість екологічної інформації полягає у тому, що процедура її надання повинна бути чіткою, послідовною, логічно викладеною, повністю висвітленою у нормативно-правових актах, які регулюють порядок надання екологічної інформації.

Достатність екологічної інформації передбачає, що суб’єкти, у розпорядженні яких є екологічна інформація, зобов’язані надавати громадськості достатню інформацію про види і обсяги такої інформації, основні умови її надання і доступ до неї, а також процес її отримання (підпункт “а” п. 2 ч. 1 ст. 5 Орґуської конвенції).

Ефективність доступу означає, що на запит про надання екологічної інформації, громадянам повинна надаватися адекватна та достовірна, повна інформація, яка повністю розкриває питання, які поставлені у запиті. Інформація не просто повинна бути надана, а при цьому повинна використовуватися така форма інформаційної системи, яка забезпечує простоту та повноцінність доступу до інформації. Такі системи, зокрема, включають метабази, бази даних, реєстри, справи чи документи в електронній

1 2 3 4 5 6

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні