Поняття інформаційних ресурсів та технологій, їх класифікація

місцевих особливостей забезпечує успішний розвиток.

 Інша специфічна інформація. Найрізноманітніша інформація щодо особливих умов діяльності в окремих регіонах та країнах.

Внутрішня інформація ТНК залежить від її розмірів, структури, сфер діяльності, але загалом можна виділити наступні складові.

Інформація про виробництво та збут. Витрати виробництва, продуктивність праці, якість продукції, відходи виробництва, обсяги та канали збуту,

Інформація про трудові ресурси. Рівень кваліфікації та освіти персоналу, витрати на оплату праці, моральний стан працівників.

Внутрішня фінансова інформація. Фінансові показники роботи за даними бухгалтерського та управлінського обліку.

Інформаційні технології – це методи та засоби збору, передачі, накопичення, обробки, зберігання, представлення та використання інформації, сучасні види інформаційного обслуговування організовані на базі засобів обчислювальної техніки та зв’язку.

 Сучасні інформаційні технології складаються з двох складових – апаратне (hardware) та програмне (software) забезпечення

Впровадження інформаційної технології потребує організаційно-методичного забезпечення та певного рівня знань персоналу. Недостатня увага до людського фактора при впровадженні програмних комплексів може призвести до негативних наслідків.

 Класифікувати інформаційні технології можна залежно від різних ознак (див. таблицю 1).

Таблиця 1.

 

За інформаційним процесом

Збір інформації

Передача інформації

Обробка інформації

Накопичення і зберігання інформації

Представлення інформації

Використання інформації

За класами технологічних операцій

Робота з СУБД

Робота з текстовим редактором

Робота з табличним процесором

Робота з графікою

Мультимедійні системи

Гіпертекстові системи

За типом взаємодії з користувача

Пакетні

Діалогові

За предметною областю

Бухгалтерський облік

Банківська діяльність

Страхова діяльність і т. д.

За ступенем централізації

Локальні

Багаторівневі

Розподілені

За ступенем охоплення задач

Зберігання даних:

· СУБД (DBMS)

· сховища даних (Data WareHouse)

Корпоративні інформаційні системи:

· Системи управління ресурсами (ERP – Enterprise Resource Planing)

· Системи спрямовані на клієнтів

(CRM – Customer Relationship Management)

· тощо

Інтелектуальні системи:

· Експертні системи

· Нейронні мережі

· Генетичні алгоритми

· Технології інтелектуального аналізу даних (CM – Data Mining)

· OLAP технології (on-line analytical processing)

 

 

 Найбільший інтерес представляє класифікація за ступенем охоплення задач. На найнижчому рівні знаходяться системи зберігання даних, які на сьогоднішній день самі по собі використовуються рідко і є основою для більш складних програмних комплексів.

 Другий рівень – це корпоративні інформаційні системи. Сюди входять нийрізноманітніші технології: MIS (Management Information System), DSS (Decision Support System), CPM (Corporate Performance Management), CRM (Customer Relationship

1 2 3 4 5

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні