Поняття інновації в соціальній роботі

En­dowment for Science, Technology and the Arts), яка поставила за мету проаналізувати шляхи зростання соціальних інновацій та їхнього впливу на розвиток суспільства у конкретних досліджуваних нею випадках, під поняттям "соціальна інновація" розуміється розвиток і впровадження нових ідей (продукції, послуг і моделей), які відповідають соціальним потре­бам. Йдеться про те, що соціальні інновації: а) можуть бути визначені і потенційно поширені поза їх початковим контекстом; б) здійсню­ються скоріше організаціями, ніж індивідами; в) відповідають соціальним потребам (як про­тилежність — тільки персональним потребам і попиту) [6, с. 9]. Інший дослідник В. Міллер (W. Miller) (його можна також віднести до ав­торів визначень другої групи) під терміном "соціальна інновація" розуміє будь-який роз­виток соціальних або організаційних струк­тур, принципів або практик, не залежно від того, хто продукує ідею [7].

Третю групу трактувань поняття "соціальна інновація" складають ті автори, які пов'язують соціальну інновацію не тільки з ідеями та процесом їх впровадження, а також Із здійснен­ням змін, але конкретизують, що зміні підля­гає саме поведінка людей. Зокрема, створений 1976 року Міжнародний форум соціальних інновацій (Forum International de l'Innovation Sociale) (Франція, Париж) визначає їх як здатність до інновацій у сенсі суспільної по­ведінки — чи то індивідуальної, чи то профе­сійної. Термін фокусується на здатності транс­формації ролей, а тому на здатності вплинути на трансформацію суспільних інституцій [8].

Корегування поведінки людини може здійс­нюватися і шляхом зміни її поведінкових наста­нов. Так, змінами як у преференціях спожива­чів, громадян і робітників щодо типів продукції, послуг, якості оточуючого середовища, дозвіл­ля, бажаної роботи, так і змінами у процесах, за допомогою яких вони впливають на такі зміни, називає професор Масачусетського університе­ту технологій Н. Ашфорд (N

Ashford) соціаль­ну інновацію (поділяючи інновації на техно­логічні, організаційні та соціальні) [9].

Про вплив на когнітивні процеси соціуму пише і російський автор І. Москальов: під ін­новаційними соціальними процесами розумі­ються трансформації у соціальних структурах і процесах, що приводять до зміни способу функціонування соціальної системи [10]. При цьому можуть суттєво змінюватися страте­гічні пріоритети, технологія, культура, соціа­льні інститути. Задача управління соціальни­ми інноваціями може бути методологічно розглянута не тільки у парадигмі соціоло­гічного біхевіоризму як проблема управління новими формами соціальної поведінки, але також і як задача управління когнітивними процесами соціуму, його змістопороджуючою діяльністю та рефлексією. Автор віддає пріо­ритет соціальним інноваціям на відміну від традиційного економіко-технологічного під­ходу і відмічає рекурсивну взаємодію соціаль­них інноваційних процесів і змін в економіці. При цьому економічні і науково-технічні інновації як показники розвитку суспільства обумовлені соціальними змінами і саме у контексті соціальних змін мають вивчатися їх ефекти. Соціальні інноваційні процеси — це зміни, що відбуваються у складних системах, які можуть бути викликані як зовнішніми дже­релами, так і своїми внутрішніми механізмами розвитку [10]. Фінські дослідники Натаїаіпеп та Heiskala визначають поняття "соціальна інновація" таким чином: до соціальної інновації відносяться такі новинки, пов'язані з регулю­ванням (законодавчим або адміністративним), політикою (politics) або організаційними струк­турами і практиками, що покращують функціону­вання суспільства [11]. До цієї групи визна­чень віднесемо т. зв. "соціальна спрямовані ін­новації", завданням яких автори "Української інноваційної доктрини-2008" визначили ство­рення дружнього для інновацій зниження інноваційного спротиву в суспільстві, "інноватизацію" культурно-освітнього середовища, створення сприятливого правового поля та не­обхідних інфраструктур, що забезпечують ін­новаційну діяльність. Спектр соціальне спря­мованих інновацій включає всі аспекти суспі­льного життя — від

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні