Поняття інновації в соціальній роботі

на що вказу­ють всі без винятку автори.

3. Опрацювання літератури з означеної те­матики дало можливість виокремити три ти­пи визначень поняття "соціальна інновація", як от: 1) ідеї, стратегії, концепти, організації, форми організацій; 2) процес здійснення змін (впровадження нових рішень), триваючі со­ціальні зміни, нестандартні рішення соціаль­ної проблеми, розвиток структур, принципів, практик; 3) здійснення змін у поведінці, пре­ференціях людей, змін у процесах впливу на зміни, у регулюванні, політиці, організацій­них структурах і практиках.

4. Реалізація низки проектів щодо дослі­дження шляхів впровадження соціальних інновацій з метою висвітлення соціальних ін­новацій у медіа (інноваційний журналізм), об­міну досвідом (мережі соціальних інновацій), впровадження соціальних технологій конструк­тивного спрямування (соціально-інженерний парк) вказують на те, що означена проблема­тика є актуальною не тільки у теорії, але й у практиці соціальних відносин.

5. Соціальні інновації можна знайти у будь-якій сфері суспільного життя, втім найпоміт­ніша їх реалізація спостерігається у взаємодії різних суспільних груп — для задоволення спільних потреб.

6. Спрямованість соціальних інновацій на зміну поведінки людини дозволяє робити вис­новок про зв'язок соціальних і технологічних інновацій. Адже виникнення останніх моти­вується певними суспільними потребами, а впроваджені технологічні новинки поширю­ючись (напр., стаючи невід'ємним елементом побуту) змінюють поведінку людини.

Список використаної літератури

1. Иванов В.Н. Инновационные социальные технологии устойчивого развития.-Уфа: Дизайн Полиграфо.-2003.-352 с.

2. Аптоток Л. Л., Порцпик А. М., Савчук В. С. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації - К., 2003.

3. Герасимчук А.А., Шиян О.М. Соціологія: курс лекцій.-К.: Вид-во Європ. ун-ту фінансів, 2000.- 88с.

4. Смелзер Н.Д. Проблеми соціології. - Львів: Кальварія.- 2003.-128с.

5. Стогний В. С. Условия развития инновационной деятельности на Украине // Инновации. - 2004. - № 9. - С. 8.

6. Статистичний щоричник України за 2003 piк. - К., 2003. - 347 с.

7. Соловьев В. П. Современные тенденции формирования инновационного законодательства на Украине // Инновации. - 2004. - №

8. Ващук Я. Про державну «підтримку» інноваційної діяльності // www.patcnl.km.ua.

9. Г.Е. Зборовский, Н.Б. Костина Социология управления. – Екатеринбург, 2004.-324с.

10. О.В.Ромашов, Л.О.Ромашева. Социология и психология управления. –М.: Изд-во «Экзамен», 2003.-165с.

1 2 3 4 5 6 7

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні