Поранення і ушкодження черепа і головного мозку

План 

Вогнепальні поранення.  

Закриті ушкодження.  

Струс головного мозку (commocio cerebri) 

Забиття головного мозку (contusio cerebri) 

Стискання головного мозку (compressio cerebri) 

Переломи основи черепа.  

Список літератури.  


Вогнепальні поранення

Вогнепальні поранення черепа зустрічаються за статисти­кою у 6-7 % від усіх поранень. Вони класифікуються таким чином: за видом поранення — на кульові й осколкові, за гли­биною проникнення снаряду, що ранить, — на проникні й не­проникні.

До непроникних належать поранення, за яких не порушується цілість твердої мозкової оболонки; у більшості випадків ці по­ранення відрізняються від проникних більш легким перебігом. Проте і у випадку непроникних поранень, незважаючи на цілість твердої мозкової оболонки, мозкова речовина може ушкоджуватись внаслідок сили бічного удару чи в результаті тиску кісткових осколків або гематоми на речовину мозку. Отже, у разі непроникних поранень ушкодженими можуть ви­явитися не тільки м’які тканини покривів черепа, але й кістки та речовина мозку. Тому, діагностуючи непроникне поранен­ня черепа, потрібно обов’язково враховувати, чи ушкоджени­ми є тільки м’які тканини, або також і кістки. Крім того, визна­чають наявність або відсутність мозкових симптомів.

При проникних пораненнях черепа відбувається порушення цілості твердої мозкової оболонки

Її обрано критерієм розме­жування проникних і непроникних поранень, оскільки тверда мозкова оболонка є надійним бар’єром, що охороняє підоболонковий простір від проникнення мікробів, отже, від розвитку інфекційних ускладнень. Порушення цілості твердої мозкової оболонки відкриває шлях для проникнення мікробів, внаслідок чого небезпека інфекції різко зростає.

Проникні поранення черепа можуть бути наскрізними й сліпими, а за розташуванням ранового каналу поділяються на дотичні, сегментарні та діаметральні (рис. 12).

Поранення є дотичним (тангенціальним), якщо куля або ос­колок проходять поверхнево й ушкоджують кістку, тверду мозкову оболонку і поверхневі частини головного мозку.

У разі дотичних поранень, незважаючи на поверхневе роз­ташування ранового каналу і незначні масштаби руйнації моз­кової речовини, що утворю­ється за ходом снаряда, що ра­нить, слід завжди мати на ува­зі можливість розповсюдження морфологічних і функціональ­них розладів на сусідні ділян­ки мозку. Це завжди треба враховувати при пораненнях мозку, речовина якого являє собою середовище, що містить велику кількість рідини.

Поранення є сегментарним, якщо снаряд проходить порож­ниною черепа за однією з хорд і рановий канал розташову­ється на деякій глибині від по­верхні мозку; його довжина досить значна. При всіх сег­ментарних пораненнях всере­дину ранового каналу потрап­ляють дрібні уламки кістки, волосся, іноді шматки голов­ного убору. Руйнації мозкової речовини, як і у разі будь-яко­го вогнепального поранення, не обмежуються зоною проход­ження снаряда, а поширюються навсебіч і виражаються появою крововиливів і осередків забиття мозкової тканини.

У випадку діаметральних поранень рановий канал розмі­щується глибше, ніж при сегментарних, проходячи за великою хордою (діаметр) окружності черепної коробки.

Діаметральні поранення є найтяжчими, оскільки рановий ка­нал у цих випадках проходить на значній глибині, ушкоджую­чи шлуночкову систему, стовбурову частину мозку та інші глибоко розташовані утворення. Тому такі поранення призво­дять до високої летальності, причому смерть настає у ранні терміни

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14