Порівняльний аналіз англійської та української фразеології на прикладі фразеологізмів з прикметниками “добрий ” та”злий”

тісний зв'язок з матеріальним і духовним життям народу.

Баллі розрізняє зовнішні і внутрішні ознаки фразеологічні одиниці. Під першими він розуміє структурні особливості (декілька слів, написаних окремо: слова розташовані в певному порядку і не допускають вклинювання слів та ін. ); під другими - семантичні ознаки, серед яких виділяється й найбільш загальна -можливість або неможливість підставити замість даного звороту одне просте слово, яке автор назвав словом-ідентифікатором.

Відштовхуючись від синтаксичних ідей академік О. О. Шахматова взявши до уваги деякі думки Ш. Баллі, В. В. Виноградов виділив три типи фразеологічних одиниць: фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності і фразеологічні сполучення.

 Проблема виявлення та вивчення фразеологічних еквівалентів та аналогів є актуальною, складною та різносторонньою задачею, що потребує чіткого підходу до її вирішення, і в першу чергу чіткого визначення критеріїв виявлення фразеологічної еквівалентності.

Найбільш правомірним можна вважати розгляд ФО у трьох аспектах: семантичному, структурно граматичному та компонентному .

Метою  вивчення фразеологічних одиниць на семантичному рівні є виявлення особливостей, подібностей та розбіжностей між англійськими та українськими фразеологізмами у семантичному плані.

На семантичному рівні ми розглядаємо сигніфікативно-денотативне  значення фразеологічних одиниць, суб’єктивно-оціночну, функціонально-стилістичну та емоційно-експресивну конотації фразеологізмів.

Метою  структурно-граматичного рівня є зіставлення структурних моделей фразеологічних одиниць, заснованих на структурних моделях вільних словосполучень, що трапляються як у обох мовах, так і специфічних  для кожної мови, що зіставляється, а також можливості адекватної заміни типових для кожної з мов, що зіставляються, структурно-граматичних розбіжностей.

Компонентний рівень передбачає виявлення тотожних, близьких за семантикою або різнорідних елементів у складі фразеологізмів, що зіставляються. Цей рівень є найбільш рухомим і специфічним для ФО обох мов.

Виділяють наступні типи міжмовного співвіднесення:

1. Фразеологічні еквіваленти ( повні і часткові ).

2. Фразеологічні аналоги ( повні і часткові ).

3. Безеквівалентні   фразеологічні одиниці

 

Бібліографія

І. Вітчизняні джерела

1. Антрушина Г. Б. и др. Лексикология английского языка. – М. ,1999. – 250 с.

2. Арбекова Г. И. Лексикология английского языка. – М. ,1997. – 270 с.

3. Арнольд И. В. Лексикология  современного английского языка. – М. ,1998. – 305 с.

4. Бігун Г. І. Прислів’я та приказки шістьма мовами. – К. ,2003. – 320 с.

5. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства . – К. ,2002. – 367с

6. Мостовий М. І. Лексикологія англійської мови . - Х. ,1993. – 255с.

7. Смирницкий А. И. Лексикология английского языка. – М. ,1956. – 259с.  

ІІ. Іноземні  джерела 

1. Rayevska N. M. English Lexicology . – K. ,1979. - 300 p.  

Словники

1. Баранцев К. П. Англо-український  фразеологічний словник. – К. ,1969. – 980с.

2. Balla M. I. English-Ukrainian Dictionary . V 1-2. – K. ,1996. – 752p.

3. Балла М. І. Українсько-англійський словник. – К. ,1996. – 712с.

4. НАНУ Фразеологічний  словник української  мови. Т. 1-2. – К. ,1999.   – 980с.

5. Ярцева В. Н. Лингвистический энциклопедический словарь. – М. ,1990. – 1190с.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні