Порівняльний аналіз англійської та української фразеології на прикладі фразеологізмів з прикметниками “добрий ” та”злий”

фразеологічної одиниці лежить метафоризація, певна частина мовознавців виділяє цілісність значення фразеологізму, його нерозкладність, а також здатність відтворюватися в готовому вигляді.

Л. І. Ройзензон фразеологізми називав стійкими словесними комплексами: "Усі стійкі словесні комплекси характеризуються тим, що вони існують у мові як готові одиниці, здатні творити мовлення як його будівельний матеріал: тільки ця риса об'єднує всі без винятку одиниці, що входять до фонду мови. Усі інші риси, якими б важливими вони не були, насправді не можуть бути об'єднуючими, бо в мові завжди знайдеться який-небудь клас стійких комплексів, на які дані риси не поширюються" [8; ЗО].

Про те, що відтворюваність є найбільш спільною властивістю фразеологічних одиниць, які різняться ступенем ідіоматичності, характером метафоричності, граматичною структурою та ін. , вказує також: Ф. А. Краснов: "Саме відтворюваність немовби об'єднує в одну масу всі фразеологізми, які розсипаються при підході до них з будь-якими іншими критеріями, правильними для окремих груп фразеологізмів, але недостатніми для всієї фразеології".

Деякі мовознавці не погоджуються з думкою про те, що відтворюваність є релевантною ознакою фразеологічної одиниці. Наприклад, Л. Ф. Єршова-Белицька виступає проти відтворюваності як основного критерію фразеологізму.

Подібних думок дотримується також О. В. Куцін, зазначаючи, що не відтворюваність, а стійкість є основною ознакою фразеологізму, що розвиток фразеології як лінгвістичної дисципліни неможливий без розробки теорії фразеологічної стійкості. "Фразеологічна одиниця — це стійке сполучення лексем з повністю або частково переосмисленим значенням" [1; 14].

На своєрідність характеру фразеологізмів як ідіоматичних словосполук, які за своїм змістом є цілісні і не можуть бути передані іншими мовами без заміни схожого стилістичного забарвлення вказував Л. А. Булаховський.

Отже, наведені та інші існуючі в мовознавстві визначення фразеологічних одиниць свідчать про те, що ученими виділяються різні їх ознаки, серед яких, зокрема, можна назвати: 1) семантична цілісність або семантична нерозкладність (В. В. Виноградов, В. Л. Архангельський, В. П. Жуков, О. І. Молотков, М. М. Шанський, Л. А. Булаховський, М. А. Жовтобрюх, Ф. П. Медведев, Г. М. Удовиченко); 2) метафоричність (Б. О. Ларін, О. М. Бабкін, О. В. Кунін, В. П. Жуков); 3) нарізнооформленість (В. П. Жуков, М. М. Шанський, О. Т

Молотков, С. Г. Гаврін, Л. Г. Скрипник, Р. М. Попов); 4) відтворюваність(В. В. Виноградов, В. Л. Архангельский, М. М. Шанський, С. Г. Гаврін, В. П. Жуков, Ф. П. Медведев, Л. І. Ройзензон, Л. Г. Скрипник, В. М. Телія, Р. М. Попов); 5) наявність не менше двох повнозначних слів (С. Г. Гаврін, М. М. Шанський) 6) неперекладність іншими мовами (Л. А. Булаховський, О. О. Реформатський).

Фразеологічні одиниці мови можуть вивчатися у різних аспектах, але вихідними, визначальними завжди будуть ті, які сприятимуть розкриттю основних ознак, що робить фразеологізм фразеологізмом, що виділяє його в окрему одиницю мови.

Поєднання названих критеріїв фразеологічних зворотів дає змогу виділити їх суттєві риси, окреслити межі фразеологічного складу, дати й саме визначення фразеологічної одиниці. Під фразеологізмом ми розуміємо семантичне цілісні, відносно стійкі (з допуском варіантності) відтворювані й експресивні одиниці, організовані за моделлю словосполучення (сполучення слів) або речення.

 

§ 2. Класифікація фразеологічних одиниць

Зародження фразеологічної науки справедливо пов'язують із роботами вітчизняних мовознавців - Ф. І. Буслаєва, О. О. Потебні, І. І. Срезневського, О. О. ГШахматова. Сучасна семантична фразеологічна школа мала певним чином свого попередника і в особі швейцарського лінгвіста Шарля Баллі, думки якого викладені в книгах "Нарис стилістики" (1905) і "Французька стилістика" (1909).

Суть об'єкта Ш. Баллі вбачає в семантичних ознаках. "Якщо в якому-небудь словосполученні кожна графічна одиниця втрачає частково або повністю своє значення і тільки сполучення в

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні