Порівняльний аналіз англійської та української фразеології на прикладі фразеологізмів з прикметниками “добрий ” та”злий”

одиниць  в англійській та українській мовах є виявлення  та вивчення алломорфних та ізоморфних характеристик на фразеологічному рівні, виділення та вивчення повних та часткових  еквівалентів та аналогів у двох мовах , та безеквівалентних фразеологічних одиниць, що не  мають відповідників у фразеологічній системі іншої мови.

Проблема визначення основних критеріїв віднесення тих чи інших фразеологічних одиниць  до класу повних або часткових еквівалентів та аналогів та виявлення безеквівалентних фразеологічних одиниць є однією з найбільш важливих проблем сучасної фразеології.

Виділення різними вченими різних аспектів співпадіння фразеологізмів у мовах, що зіставляються призводить до певної неясності щодо визначення  фразеологічних еквівалентів та аналогів. Так, розглядаючи українсько-російські еквіваленти, Л. Ф. Миронюк виділяє фразеологізми з однаковим словниковим складом, з однаковим стержневим словом, але різними компонентами, з різними стержневими словами , але однаковими  компонентами та фразеологічні одиниці з різним  словниковим складом.

Проблема виявлення та вивчення фразеологічних еквівалентів та аналогів є актуальною, складною та різносторонньою задачею, що потребує чіткого підходу до її вирішення, і в першу чергу чіткого визначення критеріїв виявлення фразеологічної еквівалентності.

Д. Дашдаваа вказує фразеологічні одиниці, що співпадають за значенням, лексичним устроєм, за ступенем образності та стилістичного спрямування, розуміючи під аналогами фразеологічні одиниці, що співпадають  за значенням та стилістичним забарвленням , але в основі яких інші образи, що передають однакове поняття із збереженням стилістичного та емоційно-експресивного забарвлення оригіналу.

В. Ф. Скнар відносить до фразеологічних еквівалентів різномовні фразеологічні одиниці, що співпадають за основними смисловими компонентами еквівалентності (образності, стилістичного забарвлення) та співвідносяться за лексичним  устроєм та структурно-граматичною організацією. До аналогів у його роботі відносяться фразеологічні одиниці, ідентичні за своєю семантикою, але різні за образною структурою, тобто фразеологічні одиниці, у яких відбувається репродукція не лише денотативного аспекту фразеологічного значення іншомовної одиниці, але й її експресивно-емоційної конотації та функціонально-стилістичного направлення

А. Карзикулов вважає фразеологічними еквівалентами одиниці, що співпадають за значенням, лексичним устроєм та виконують однакову стилістичну функцію;фразеологічними аналогами – фразеологічні одиниці, що відрізняються за лексичним устроєм, виконують однакову стилістичну функцію та лише іноді співпадають за одним із компонентів.

О. П. Іванова виділяє  наступні компоненти фразеологічної еквівалентності: структуру, образність, валентність, експресію та стилістичне забарвлення.

Д. І. Квеселевич дає класифікацію повних та часткових аналогів, визначаючи перші  як фразеологізми, що співпадають за компонентами, значенням, образністю та граматичною структурою, та часткові еквіваленти – як фразеологізми, що мають лише незначні лексичні та граматичні розбіжності. Під аналогами автор розуміє одиниці адекватні за значенням, але не ідентичні за компонентами.

Проблема виявлення та вивчення фразеологічних еквівалентів та аналогів є актуальною, складною та різносторонньою задачею, що потребує чіткого підходу до її вирішення, і в першу чергу чіткого визначення критеріїв виявлення фразеологічної еквівалентності.

Найбільш правомірним можна вважати розгляд ФО у трьох аспектах: семантичному, структурно граматичному та компонентному .

Метою  вивчення фразеологічних одиниць на семантичному рівні є виявлення особливостей, подібностей та розбіжностей між англійськими та українськими фразеологізмами у семантичному плані.

На семантичному рівні ми розглядаємо сигніфікативно-денотативне  значення фразеологічних одиниць, суб’єктивно-оціночну, функціонально-стилістичну та емоційно-експресивну конотації фразеологізмів.

Метою  структурно-граматичного рівня є зіставлення структурних моделей фразеологічних одиниць, заснованих на

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Схожі роботи

Реферати

Курсові

Дипломні